දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Dancing group
Dancing group

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Kandian Dancers
Kandian Dancers

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Professional photo editing & Retouching
Professional photo editing & Retouching

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Cake Pieces
Wedding Cake Pieces

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 45

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - TV Rent
TV Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound System Rent
Sound System Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Decoration
Decoration

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 45,000

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Planers
Wedding Planers

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 25,000

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Kandian Dancers
Kandian Dancers

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Pirith Mandapa
Pirith Mandapa

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Photography
Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 30,000

දින 13
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Ashtaka
Ashtaka

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Nilame dressing
Nilame dressing

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 25,000

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Screen & Projector rent Service
Screen & Projector rent Service

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Flower decoration
Flower decoration

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 45,000

දින 16
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Dancing group
Dancing group

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

දින 16
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Pirith Mandapa
Pirith Mandapa

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 18
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Dress for Rent
Wedding Dress for Rent

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

දින 27
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound Set up Rent
Sound Set up Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 500

දින 28
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector Rent
Projector Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 28
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Birthday Deco with Free Photography
Birthday Deco with Free Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 31
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Birthday Photography
Birthday Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 31
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Event Photography
Event Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 4,000

දින 31
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - One two or three Piece Band
One two or three Piece Band

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 35
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector for rent
Projector for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 35
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector & Screen For Rent
Projector & Screen For Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 35
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Generators for Rent /Hire
Generators for Rent /Hire

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,000

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!