දැන්විම් 407 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land near Kuliyapitiya
Land near Kuliyapitiya

30.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Narammala
Land in Narammala

100.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - 17 Perches land kurunegala
17 Perches land kurunegala

17.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Residential land for sale Kuliyapitiya
Residential land for sale Kuliyapitiya

80.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 22,500 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - ඉඩම සහිත නිවස විකිනිමට මල්කඩුවාව
ඉඩම සහිත නිවස විකිනිමට මල්කඩුවාව

59.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 14,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land near Kuliyapitiya
Land near Kuliyapitiya

30.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කුරුණෑගල - 20p land for sale in Gokarella town
20p land for sale in Gokarella town

20.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale IN Wariyapola
Land for Sale IN Wariyapola

13.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Kurunagala Land for Sale
Kurunagala Land for Sale

15.5 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 190,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Katupotha
Land in Katupotha

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 49,500 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale In Kurunegala
Land For Sale In Kurunegala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 49,500 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land Gomugomuwa, Kuliyapitiya
Land Gomugomuwa, Kuliyapitiya

40.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - LAND IN ALAWWA - YATHTHALGODA
LAND IN ALAWWA - YATHTHALGODA

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 28,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in kuliyapitiya
Land for sale in kuliyapitiya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 37,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kuliyapitiya town
Land for sale in Kuliyapitiya town

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in udubaddawa
Land for sale in udubaddawa

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Pannala
Land for sale in Pannala

20.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Residential Land For sale in Wariyapola
Residential Land For sale in Wariyapola

17.6 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 925,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale Kurunegala Ibbagamuwa
Land for sale Kurunegala Ibbagamuwa

9.3 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land with property in Kuliyapitiya
Land with property in Kuliyapitiya

50.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Wariyapola
Land for sale in Wariyapola

100.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale In Pannala
Land For Sale In Pannala

50.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 56,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land near HETTIPOLA
Land near HETTIPOLA

40.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - COCONUT ESTATE FOR SALE Kurunegala
COCONUT ESTATE FOR SALE Kurunegala

20.5 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,300,000 අක්කරයකට

දින 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land with a House sale at Kuliyapitiya
Land with a House sale at Kuliyapitiya

1.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Kurunegala
Land in Kurunegala

20.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!