දැන්විම් 394 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land With house in Narammala Kurunegala
Land With house in Narammala Kurunegala

5.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 14,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale -Yanthampalawa, Kurunegala
Land for Sale -Yanthampalawa, Kurunegala

20.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Yanthampalawa, Kurunegala
Land in Yanthampalawa, Kurunegala

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale -Yanthampalawa, Kurunegala
Land for Sale -Yanthampalawa, Kurunegala

20.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land near Kuliyapitiya Town
Land near Kuliyapitiya Town

55.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - ඉඩමක් විකිණීමට කුරුණෑගල
ඉඩමක් විකිණීමට කුරුණෑගල

8.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,500,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Bare land For sale in - Narammala
Bare land For sale in - Narammala

6.5 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,500,000 අක්කරයකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kurunegala
Land for sale in Kurunegala

40.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land Kuliyapitiya
Land Kuliyapitiya

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 58,500 පර්ච් එකකට

අගනා පොල් ඉඩමක් වාරියපොල

115.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - LANDS FOR SALE IN ALAWWA
LANDS FOR SALE IN ALAWWA

248.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sell Malsiripura
Land for sell Malsiripura

10.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 28,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale In Kurunegala
Land For Sale In Kurunegala

76.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kurunegala
Land for sale in Kurunegala

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Kuliyapitiya Town Area
Land in Kuliyapitiya Town Area

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Kurunegala
Land for Sale in Kurunegala

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 7,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land Sale in Doratiyawa
Land Sale in Doratiyawa

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 87,500 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land Sale in Mawathagama
Land Sale in Mawathagama

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land Sale in Badalgama
Land Sale in Badalgama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land Sale in Pannala
Land Sale in Pannala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land Sale in Kurunegala
Land Sale in Kurunegala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 35,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Pannala
Land for sale in Pannala

160.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 12,500 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Kuliyapitiya
Land in Kuliyapitiya

78.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale - Kurunagala
Land for sale - Kurunagala

18.5 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale - Kurunagala
Land for sale - Kurunagala

3.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Kurunegala
Land for Sale in Kurunegala

20.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut land-pannala
Coconut land-pannala

8.5 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 6,000,000 අක්කරයකට

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!