දැන්විම් 430 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for in Pothuhera
Land for in Pothuhera

21.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land sale in Heraliyawala
Land sale in Heraliyawala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 90,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - 2 Acres FOR SALE in Dummalasooriya
2 Acres FOR SALE in Dummalasooriya

328.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,000,000 අක්කරයකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale - Kulliyapitiya
Land for Sale - Kulliyapitiya

28.5 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,600,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale in Kurunegala
Land For Sale in Kurunegala

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 120,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for in Pothuhera
Land for in Pothuhera

21.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut land in Kuliyapitiya
Coconut land in Kuliyapitiya

60.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,400,000 අක්කරයකට

පැය 4
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale Plot 25 - Kurunegala
Land For Sale Plot 25 - Kurunegala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 90,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Classic Land For Sale Plot 15 Narammala
Classic Land For Sale Plot 15 Narammala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale - Kurunegala
Land for sale - Kurunegala

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 240,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Commercial Land Doraweruwa
Commercial Land Doraweruwa

9.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Kurunegala Malsiripura Land for sale
Kurunegala Malsiripura Land for sale

280.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - කුලියාපිටිය - පල්ලෙවෙල ඉඩමක්
කුලියාපිටිය - පල්ලෙවෙල ඉඩමක්

56.8 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land near Kuliyapitiya
Land near Kuliyapitiya

1.5 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kurunegala valuable
Land for sale in Kurunegala valuable

12.5 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 35,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale - Polgahawela
Land for sale - Polgahawela

60.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut land - Kurunegala Melsiripura
Coconut land - Kurunegala Melsiripura

7.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 42,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Giriulla
Land for sale in Giriulla

17.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 190,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - LAND FOR SALE-KULIYAPITIYA
LAND FOR SALE-KULIYAPITIYA

18.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 4,500,000 අක්කරයකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kuliyapitiya
Land for sale in Kuliyapitiya

10.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - ව්‍යාපාරික බිම් කොටසක් - කුලියාපිටිය
ව්‍යාපාරික බිම් කොටසක් - කුලියාපිටිය

18.75 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Kurunagala
Land for Sale in Kurunagala

1.12 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Yanthampalawa
Land for Sale in Yanthampalawa

20.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 495,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land and House for sale-Narammala
Land and House for sale-Narammala

1.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 50,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale - Kurunegala
Land for Sale - Kurunegala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 67,500 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut Land for sale in Kurunagala
Coconut Land for sale in Kurunagala

2.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land with house at Weralugama
Land with house at Weralugama

80.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!