දැන්විම් 475 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale In Kurunegala
Land for sale In Kurunegala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 38,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Kurunegala City
Land in Kurunegala City

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land In Kurunegala -යග්ගපිටිය
Land In Kurunegala -යග්ගපිටිය

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 365,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale In Wariyapola
Land For Sale In Wariyapola

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - LAND IN KURUNEGALA - KATUPOTHA
LAND IN KURUNEGALA - KATUPOTHA

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 58,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Giriulla Town
Land in Giriulla Town

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Giriulla Town for Sale
Land in Giriulla Town for Sale

30.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,900,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut Land for Sale in Kuliyapitiya
Coconut Land for Sale in Kuliyapitiya

10.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,200,000 අක්කරයකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land In Kuliyapitiya Town Area
Land In Kuliyapitiya Town Area

22.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කුරුණෑගල - LAND IN ALAWWA - YATHTHALGODA
LAND IN ALAWWA - YATHTHALGODA

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 28,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Dummalasooriya දුම්මලසූරිය
Land in Dummalasooriya දුම්මලසූරිය

10.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,700,000 අක්කරයකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - 15 Acres, 7 Bare Land 8 Coconut Madampe
15 Acres, 7 Bare Land 8 Coconut Madampe

12.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,800,000 අක්කරයකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - වාරියපොල අනර්ග පොල් අක්කර 25
වාරියපොල අනර්ග පොල් අක්කර 25

25.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,675,000 අක්කරයකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale Alawwa
Land For Sale Alawwa

100.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land with Home For Sale polgahawela
Land with Home For Sale polgahawela

28.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 30,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
Land in Kurunegala - Katupotha Town

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 43,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Kurunegala -
Land in Kurunegala -

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 37,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Wariyapola - Padeniya
Land in Wariyapola - Padeniya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 30,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kurunegala - සියඹලංගමුව
Land for sale in Kurunegala - සියඹලංගමුව

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 31,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land In Kurunegala
Land In Kurunegala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 36,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale In Kurunegala
Land For Sale In Kurunegala

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Narammala
Land for sale in Narammala

30.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Alawwa
Land for Sale in Alawwa

40.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - LAND FOR SALE IN KURUNEGALA
LAND FOR SALE IN KURUNEGALA

35.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Pol idamak samaga niwasak Kurunegala
Pol idamak samaga niwasak Kurunegala

97.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 5,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land In Buluwala Junction-Hewenpola
Land In Buluwala Junction-Hewenpola

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 32,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land In Wellawa Town-Panagamuwa Rd
Land In Wellawa Town-Panagamuwa Rd

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 30,000 පර්ච් එකකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!