දැන්විම් 426 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Wariyapola - 12 acres
Land for sale in Wariyapola - 12 acres

12.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,700,000 අක්කරයකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale Kurunegala - Pothuhera
Land for sale Kurunegala - Pothuhera

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Commercial Land Kuliyapitiya
Commercial Land Kuliyapitiya

12.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 4,800,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in kurungela Plot NO - 02
Land in kurungela Plot NO - 02

16.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Kurunegala - Lot No1
Land in Kurunegala - Lot No1

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Kuluyapitiya
Land for Sale in Kuluyapitiya

2.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - පොල් ඉඩමක් - ඉබ්බාගමුව
පොල් ඉඩමක් - ඉබ්බාගමුව

2.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land with house - kurunegala
Land with house - kurunegala

30.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Hettipola
Land for sale in Hettipola

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 43,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut land in Kuliyapitiya
Coconut land in Kuliyapitiya

60.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,400,000 අක්කරයකට

පැය 6
ඉඩම්-කුරුණෑගල - පොතුහැර නගරයේන් ඉඩමක්
පොතුහැර නගරයේන් ඉඩමක්

21.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale with House in Bopitiya
Land for Sale with House in Bopitiya

80.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Kurunegala
Land for Sale in Kurunegala

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Narammala Town
Land for sale in Narammala Town

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 41,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - 12 Perches Land in Malkaduwawa
12 Perches Land in Malkaduwawa

12.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,880,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Narammala
Land in Narammala

2.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 12,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Bingiriya
Land for sale in Bingiriya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Dummalasuriya town
Land for sale in Dummalasuriya town

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 63,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Mawathagama Town
Land for sale in Mawathagama Town

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 62,500 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kurunegala - Millawa
Land for sale in Kurunegala - Millawa

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 108,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Kurunagala
Land for Sale in Kurunagala

1.12 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale Maho
Land for Sale Maho

162.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Welimada
Land for sale in Welimada

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 32,500 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale - Kurunegala Gonagama Town
Land for sale - Kurunegala Gonagama Town

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 30,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kurunegala - පැල්ලන්දෙණිය
Land for sale in Kurunegala - පැල්ලන්දෙණිය

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 34,500 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale Kurunegala - Ginimanna Junction
Land for Sale Kurunegala - Ginimanna Junction

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 38,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Kurunegala
Land for Sale in Kurunegala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 27,000 පර්ච් එකකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!