වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jesi kiri denun
Jesi kiri denun

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 29,000

පැය 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - ගම් කුකුල් පැටවුන්
ගම් කුකුල් පැටවුන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk Cow
Milk Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 135,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk Cow
Milk Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 480,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - jamunabari kalawan
jamunabari kalawan

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 33,500

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jamunapari goat
Jamunapari goat

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 15,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - ජමුනාපාරි එළු වැස්සියන්
ජමුනාපාරි එළු වැස්සියන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jamunapari Goats
Jamunapari Goats

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jercy Sahiwal Persian Cow
Jercy Sahiwal Persian Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 135,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Shamo Egg
Shamo Egg

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 300

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jersey Cow (කිරිහරක් නැම්බියන්)
Jersey Cow (කිරිහරක් නැම්බියන්)

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - කිරි හරකුන්
කිරි හරකුන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - ගම් කුකුල් පැටවු
ගම් කුකුල් පැටවු

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milking Cow
Milking Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Gam Kukullu | ගම් කුකුලන්
Gam Kukullu | ගම් කුකුලන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Guinea fowl
Guinea fowl

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 11,000

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Watu Kukul Petaw
Watu Kukul Petaw

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Kalukum
Kalukum

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 500

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milking cows
Milking cows

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Goats
Goats

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 27,500

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - කුකුළන්
කුකුළන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 900

දින 26
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Country Chicks
Country Chicks

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 26
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - වටු පැටවි
වටු පැටවි

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 30

දින 29
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Goats
Goats

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140,000

දින 29
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Broiler Chicken
Broiler Chicken

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!