දැන්විම් 69 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk cow
Milk cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 165,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Alpine x Saanen female
Alpine x Saanen female

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Yamunapar goat
Yamunapar goat

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk cow
Milk cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 200,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Female pig
Female pig

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Saanen goat
Saanen goat

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - කිරි ගවයන්
කිරි ගවයන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 130,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk cow....
Milk cow....

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 115,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Pigs..
Pigs..

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 7,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jamunapari Aluwan
Jamunapari Aluwan

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - British Alpine x Saanen kids
British Alpine x Saanen kids

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 83,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jersey cow
Jersey cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 210,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Alpine goat
Alpine goat

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 95,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - ප්‍රිෂියන් කිරි දෙනකු
ප්‍රිෂියන් කිරි දෙනකු

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 130,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jamunapari goats
Jamunapari goats

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milking Cow
Milking Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Bentam County Hens(ගම් කිකිළියන්)
Bentam County Hens(ගම් කිකිළියන්)

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 900

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Gm kukulan watuwan
Gm kukulan watuwan

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - 2 Goats
2 Goats

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 13
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - එළුවන්
එළුවන්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 210,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Cow.....
Cow.....

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 155,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Cow...
Cow...

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 135,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk cow
Milk cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 170,000

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk cow
Milk cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 350,000

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - ELUVAN
ELUVAN

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 160,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!