දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Yamuna Goat
Yamuna Goat

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milking Cows
Milking Cows

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 175,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Goats
Goats

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 19,500

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - ගවයන්හතර දෙනෙක් ව්කිනිමට
ගවයන්හතර දෙනෙක් ව්කිනිමට

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 360,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jamunaphari Goats
Jamunaphari Goats

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 30,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Pigs farm animal
Pigs farm animal

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 635,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk Cow
Milk Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 130,000

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Country Chiks (ගම් කුකුළු පැටවුන්)
Country Chiks (ගම් කුකුළු පැටවුන්)

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Goat For Sale
Goat For Sale

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 800

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - ගම් කුකුළු
ගම් කුකුළු

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 23
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Gm kukulan watuwan
Gm kukulan watuwan

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65

දින 23
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milking cow
Milking cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 11,000

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Rooster
Rooster

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Ben and 10
Ben and 10

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,250

දින 25
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - ගම් කුකුල් පැටවු
ගම් කුකුල් පැටවු

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 30
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milking Cow
Milking Cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 30
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Country Chicks
Country Chicks

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 32
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Cow for sale
Cow for sale

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 420,000

දින 32
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Kukulan kikiliyan
Kukulan kikiliyan

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 750

දින 34
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - jamunapari male
jamunapari male

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50,000

දින 35
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - කිරි ගවයින්
කිරි ගවයින්

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,200,000

දින 38
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jamuna pari
Jamuna pari

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 49,000

දින 39
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Jamunapala wassa
Jamunapala wassa

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 18,000

දින 40
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Milk cow
Milk cow

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 165,000

දින 40
ගොවිපොළ සතුන්-කුරුණෑගල - Boilers chickens
Boilers chickens

කුරුණෑගල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 285

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!