වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 81 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - cervin
cervin

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 33,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Harmonium
Harmonium

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 23,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Soundcraft GB8 32 mixer wit case
Soundcraft GB8 32 mixer wit case

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 280,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Jbl srx 715
Jbl srx 715

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Cerwin vega
Cerwin vega

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 47,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Mic.....
Mic.....

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,100

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Power amplifiers
Power amplifiers

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,000

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Behringer Audio mixer
Behringer Audio mixer

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - DJ light and mixer
DJ light and mixer

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Electric guitar
Electric guitar

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,000

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Tobi 5 String Bass Guitar
Tobi 5 String Bass Guitar

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 78,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Washburn 5 String Bass Guitar
Washburn 5 String Bass Guitar

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Yamaha RGX 512J Guitar
Yamaha RGX 512J Guitar

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 42,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Roland PD 8A Drum Toms
Roland PD 8A Drum Toms

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Roland PD 5 Drum Toms
Roland PD 5 Drum Toms

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,500

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Roland KD 8 Drum Foot
Roland KD 8 Drum Foot

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Roland KD 11 Drum Foot
Roland KD 11 Drum Foot

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Roland KD 7 Drum Foot
Roland KD 7 Drum Foot

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Roland Hard Cases
Roland Hard Cases

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Roland Back Amp
Roland Back Amp

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Ramsa Digital Mixer
Ramsa Digital Mixer

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 150,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - QSC 1700W Power Amplifier
QSC 1700W Power Amplifier

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 48,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - QSC 1500W Power Amplifier
QSC 1500W Power Amplifier

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Peavey CS800 Power Amplifier
Peavey CS800 Power Amplifier

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Phonix XP 3000W Power Amplifier
Phonix XP 3000W Power Amplifier

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 68,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!