වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 132 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Practice Half kit
Practice Half kit

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Toms 4
Toms 4

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,000

සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Aria Pro 2 rock diamond
Aria Pro 2 rock diamond

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Cerwin vega
Cerwin vega

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Spd S
Spd S

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 62,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Presonus StudioLive 24.4.2
Presonus StudioLive 24.4.2

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 265,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Star sun Electric guitar
Star sun Electric guitar

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Jbl srx825 Empty box
Jbl srx825 Empty box

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Jbl Srx715
Jbl Srx715

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Cervin wega aduwata..
Cervin wega aduwata..

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Violin
Violin

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Electric guitar
Electric guitar

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Sound Setup
Sound Setup

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 215,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Roland XP 50
Roland XP 50

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 57,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Roland xp 80 key board
Roland xp 80 key board

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Sound System
Sound System

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 315,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Flight Case
Flight Case

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Sound setup
Sound setup

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 390,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - PD100 type toms
PD100 type toms

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,200

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - RJ Fut N pedals
RJ Fut N pedals

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,750

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - CMH 12 " side snyr
CMH 12 " side snyr

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,250

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Fender japan guitar
Fender japan guitar

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,000

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Roland TD 7
Roland TD 7

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,500

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Alumex Ruk Rak
Alumex Ruk Rak

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,100

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Drum stand
Drum stand

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,900

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!