වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 101 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - PAD forward toms
PAD forward toms

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

විනාඩි 8
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Yamaha Mixer
Yamaha Mixer

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

විනාඩි 16
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Powerd mixer
Powerd mixer

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,500

විනාඩි 20
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - INTERM L 1400 power amp
INTERM L 1400 power amp

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

විනාඩි 27
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Acoustic guitar
Acoustic guitar

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Drum kit
Drum kit

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - foot padal
foot padal

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Alumex type toms
Alumex type toms

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 950

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Drum set
Drum set

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 33,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Drum stand
Drum stand

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Hi hat (maxtone)
Hi hat (maxtone)

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - MUSIC TRACKS
MUSIC TRACKS

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - YAMAHA EXPANSION PACK
YAMAHA EXPANSION PACK

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - YAMAHA EXPANSION PACK
YAMAHA EXPANSION PACK

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Pop expansion card
Pop expansion card

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Drumstand
Drumstand

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,880

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - YAMAHA Accoustic Guitar For sale.
YAMAHA Accoustic Guitar For sale.

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Ahuja Amplifier. with Hon
Ahuja Amplifier. with Hon

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 42,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - dbx equalizer 215
dbx equalizer 215

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - YGY Power Amp
YGY Power Amp

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - P Audio For Sale
P Audio For Sale

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Condensor Microphone
Condensor Microphone

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Semi Acoustic Guitar
Semi Acoustic Guitar

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - PAD toms
PAD toms

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Side snyar 12 "
Side snyar 12 "

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!