දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - 2 Door almari
2 Door almari

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Wooden Table(Jack tree)
Wooden Table(Jack tree)

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Sofa Set
Sofa Set

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Tv Setup Stand
Tv Setup Stand

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Cabinet
Cabinet

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Furniture
Furniture

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Furniture
Furniture

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 130,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Almirah අන්ටික්ස්
Almirah අන්ටික්ස්

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Table with chair
Table with chair

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Teak Sofa Set
Teak Sofa Set

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 83,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Sofa set
Sofa set

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 66,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Sofa Set
Sofa Set

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Sofa Set
Sofa Set

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Antique almari furniture
Antique almari furniture

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Banquet Chairs
Banquet Chairs

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,250

දින 49
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Bed Mattres
Bed Mattres

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 50
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Fabric- Sofa
Fabric- Sofa

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 41,000

දින 54
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Round table
Round table

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 55
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Leather Butterfly Chairs
Leather Butterfly Chairs

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,200

දින 56
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Sofa set
Sofa set

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 58
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Dining Table&chairs (Teak)
Dining Table&chairs (Teak)

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!