දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Table
Table

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Pettagama
Pettagama

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 125,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Coffee Table
Coffee Table

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 135,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Classroom/ Lecture chairs
Classroom/ Lecture chairs

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,600

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - පැරණි මෙිසය මත තබන අල්මාරිය විකිනිමට
දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - BRANDNEW HIGHBACK OFFICE CHAIR
BRANDNEW HIGHBACK OFFICE CHAIR

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Khohomba almariyak
Khohomba almariyak

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Steel Cupboard
Steel Cupboard

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Veranda Chairs
Veranda Chairs

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Karuwala kavichiya
Karuwala kavichiya

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Cupboard
Cupboard

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Showcase
Showcase

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 31
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Sofa Set
Sofa Set

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 35
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Show case
Show case

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 36
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - පැරණි කන්නාඩි මෙිසය විකිනිමට
පැරණි කන්නාඩි මෙිසය විකිනිමට

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 42
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - පැරණි කබඩි එක් විකිනිමට
පැරණි කබඩි එක් විකිනිමට

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,500

දින 43
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Banquet Chair
Banquet Chair

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,800

දින 43
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Show case
Show case

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 44
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Kawichchi
Kawichchi

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,500

දින 45
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Doors, Windows & door Frame
Doors, Windows & door Frame

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 46
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Used Damro Leather Sofa
Used Damro Leather Sofa

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 47
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Chairs for sale
Chairs for sale

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!