දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-කෑගල්ල - Dry sprats
Dry sprats

කෑගල්ල, ආහාර

රු 430

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Focks Tail Farm Tree
Focks Tail Farm Tree

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 9,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Gammiris Pala
Gammiris Pala

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කුඹුක් පැළ
කුඹුක් පැළ

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කුඹුක් පැළ විකිණීමට තිබේ
කුඹුක් පැළ විකිණීමට තිබේ

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Venila Wel
Venila Wel

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 70

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Orchid plants
Orchid plants

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Garden Plants
Garden Plants

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,500

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කුඹුක් පැළ විකිණීමට තිබේ
කුඹුක් පැළ විකිණීමට තිබේ

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Anthuriums
Anthuriums

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Palm trees
Palm trees

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15,000

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - anturiyam pala wikinemata
anturiyam pala wikinemata

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 20
ආහාර-කෑගල්ල - පොල් විකිනීමට
පොල් විකිනීමට

කෑගල්ල, ආහාර

රු 45

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Bird pela wikinima
Bird pela wikinima

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Calathiya
Calathiya

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 30
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Anturiyam mal pala wikinimata
Anturiyam mal pala wikinimata

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Passion Fruits
Passion Fruits

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 32
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - තවාන් තේ පැල
තවාන් තේ පැල

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 18

දින 32
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Boganvila Flower Pots - බෝගන්විලා මල්
Boganvila Flower Pots - බෝගන්විලා මල්

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - බ්ම්ම්ල් කොට්ට
බ්ම්ම්ල් කොට්ට

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35

දින 42
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - රට පුවක්
රට පුවක්

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 43
Gal Siyambala Pela awasyay

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 45
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - රට පුවක් pala
රට පුවක් pala

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 45
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Foxtail plants
Foxtail plants

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12,500

දින 49
ආහාර-කෑගල්ල - Dried Fish
Dried Fish

කෑගල්ල, ආහාර

රු 370

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!