මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ රඹුක්කන දී විකිණීමට ඇත

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි