මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

කෑගල්ල හිදී ගොවිපළ සතුන් වර්ග විකිණීමට

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි