දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Lucky Plants
Lucky Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

පැය 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - තේ පැල විකිණීමට
තේ පැල විකිණීමට

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 22

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Pines Tree
Pines Tree

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Kurudu Pela.(cinnamon Plants)
Kurudu Pela.(cinnamon Plants)

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 18

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Anthuriyam
Anthuriyam

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - ORCHID PLANTS WITH TRAINING
ORCHID PLANTS WITH TRAINING

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Lucky Plant
Lucky Plant

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Cinnamon Plants (kurudu pala)
Cinnamon Plants (kurudu pala)

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Pepper Plants
Pepper Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Goraka
Goraka

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 225

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - ANTHURIUM PLANTS
ANTHURIUM PLANTS

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - FOXTAIL SEEDS
FOXTAIL SEEDS

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Orchids
Orchids

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12,000

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Arthurian Plant
Arthurian Plant

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,300

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Plants
Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Red Farm Trees
Red Farm Trees

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 4,500

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Anthurium (Bangkok) Plant
Anthurium (Bangkok) Plant

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,900

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - ඇන්තුරියම් ෆ්ලවර්ස්
ඇන්තුරියම් ෆ්ලවර්ස්

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 30
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Orchids
Orchids

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Flowers Pots Plastic
Flowers Pots Plastic

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Anthuriyam Plant
Anthuriyam Plant

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 275

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Orchid Plant House
Orchid Plant House

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 85,000

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Chili Plant
Chili Plant

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 41
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - හෝයා ඉටි මල්
හෝයා ඉටි මල්

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 42
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Foxtail & Christmas plam
Foxtail & Christmas plam

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!