දැන්විම් 58 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - GI wire mesh 2"x2"
GI wire mesh 2"x2"

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,750

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 4 Thread siruba overlock
4 Thread siruba overlock

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 30,000

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Amano Roofing Sheets 0.35mm
Amano Roofing Sheets 0.35mm

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 157

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Amano Roofing Sheets 0.40mm
Amano Roofing Sheets 0.40mm

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 194

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Amano Roofing Sheets 0.30mm
Amano Roofing Sheets 0.30mm

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 137

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Cardinal Floor Polish
Cardinal Floor Polish

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 400

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Clambs
Clambs

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 167

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Cement block making machine 4-24B
Cement block making machine 4-24B

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,650,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Cement blocks making plant noah 6-15
Cement blocks making plant noah 6-15

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 11,960,000

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Bakery display cupboards
Bakery display cupboards

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Japan Scaffolding 4' x 5'5"
Japan Scaffolding 4' x 5'5"

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,099

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - PVC Barbed Wire
PVC Barbed Wire

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,950

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - HEIDELBERG KORD Offset printing machine
HEIDELBERG KORD Offset printing machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,375,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Japan Scaffolding full set
Japan Scaffolding full set

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,300

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Stainless steel koththu with BBQ cooker
Stainless steel koththu with BBQ cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Stainless steel sink (double sink)
Stainless steel sink (double sink)

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Stainless steel bemmary/ hot cupboard
Stainless steel bemmary/ hot cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 120,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Stainless steel Shorties cupboard
Stainless steel Shorties cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - GIKEN silent pillar
GIKEN silent pillar

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,000,000

දින 17
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Red Soil රතු පස්
Red Soil රතු පස්

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,000

දින 18
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Causeway Paints
Causeway Paints

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,030

දින 22
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Amano Roofing Sheet
Amano Roofing Sheet

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 97

දින 23
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-කොළඹ - Hair cutting chair
Hair cutting chair

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 14,000

දින 23
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Block gal
Block gal

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 35

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Wood working machines
Wood working machines

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 180,000

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!