දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Kosha & Decoration Supervisor - UAE
Kosha & Decoration Supervisor - UAE

Aliphdeen Recruitment and Consultants

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Room Attendants (Female)- Romania
Room Attendants (Female)- Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 6
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Sales Girls- Romania
Sales Girls- Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Couple Chicken Farm-Cyprus
Couple Chicken Farm-Cyprus

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 19
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Machinest (Parts assembly) -Romania
Machinest (Parts assembly) -Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 80,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 19
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Store Keeper - UAE
Store Keeper - UAE

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 65,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 19
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Food Technologist - Romania
Food Technologist - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 130,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 19
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Electrical Engineers - Romania
Electrical Engineers - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 130,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 19
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Chemical Engineers - Romania
Chemical Engineers - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 130,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 19
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Juki Machine Operator - Poland
Juki Machine Operator - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 90,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 32
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Car Mechanic - UAE
Car Mechanic - UAE

Aliphdeen Recruitment and Consultants

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 32
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Dairy Farm Process Engineers -Romania
Dairy Farm Process Engineers -Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 120,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 33
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Hotel Cleaner (Male/Female) - UAE
Hotel Cleaner (Male/Female) - UAE

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 43,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 34
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Receptionist (Female) - UAE
Receptionist (Female) - UAE

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 73,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 34
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Yacht Captain - Kuwait
Yacht Captain - Kuwait

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 161,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 34
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Garment Helper - Poland
Garment Helper - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 90,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 44
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Dairy Farm Workers - Romania
Dairy Farm Workers - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 80,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 46
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - Pastry Cooks - Romania
Pastry Cooks - Romania

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 90,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 46
විදේශ රැකියා-ගම්පහ - European Cooks - Poland
European Cooks - Poland

Aliphdeen Recruitment and Consultants

රු 85,000 මසකට

සාමාජිකයාගම්පහ, විදේශ රැකියා

දින 46

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!