දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Laptop Repair Chip Level PC VGA
Laptop Repair Chip Level PC VGA

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Laptop-Desktop pc-LCD Repair & Services
Laptop-Desktop pc-LCD Repair & Services

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Uni clean cleaning service
Uni clean cleaning service

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 4
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Dish TV Videocon Sundirect Recharge
Dish TV Videocon Sundirect Recharge

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 8
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Electrical Maintenance
Electrical Maintenance

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 700

දින 9
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Laptop-Desktop pc-LCD Repair & Services
Laptop-Desktop pc-LCD Repair & Services

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 14
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - AC service /maintenance
AC service /maintenance

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 17
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Professional Ac service /installa/rep
Professional Ac service /installa/rep

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 18
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Air conditioner installation and repair
Air conditioner installation and repair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 19
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Blade Sharpener (Paper/Polythene)-Ja Ela
Blade Sharpener (Paper/Polythene)-Ja Ela

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 21
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Laptop Repair Chip Level PC VGA
Laptop Repair Chip Level PC VGA

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 22
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - LAPTOP REPAIRS (VISIT HOME / OFFICE )
LAPTOP REPAIRS (VISIT HOME / OFFICE )

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 200

දින 24
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Air conditioner repair and installation
Air conditioner repair and installation

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 29
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac installion
Ac installion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 7,500

දින 29
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - ac repair
ac repair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 29
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - ac instalion
ac instalion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 29
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - A/C Repair service..
A/C Repair service..

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 29
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac Fixing
Ac Fixing

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 7,500

දින 29
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - TV Washing machine repair home visiting
TV Washing machine repair home visiting

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 30
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Online Graphic Designing Service
Online Graphic Designing Service

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 30
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Let us help you!!!!!!!
Let us help you!!!!!!!

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 31
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Logic Generator systems
Logic Generator systems

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 32
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - DESIGNING & MARKETING
DESIGNING & MARKETING

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 34
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - නිවසටම පැමිණ අලුත්වැඩියා කර දෙනු ලබයි
දින 36
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - office / house cleaning service
office / house cleaning service

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 25,000

දින 39
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Customized Branded Computers
Customized Branded Computers

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 15,600

දින 40
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Cleaning Service
Cleaning Service

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!