දැන්විම් 139 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthurium
Anthurium

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

පැය 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pepper Grains (gammiris)
Pepper Grains (gammiris)

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 700

පැය 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Yellow Green Pandanas Plants
Yellow Green Pandanas Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

පැය 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඉසුරුමත්.. කාබනික පලතුරු වගාව.
ඉසුරුමත්.. කාබනික පලතුරු වගාව.

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid Nursery for sale
Orchid Nursery for sale

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,700,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Luck plant
Luck plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Kadupul Plants
Kadupul Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Cactus variety
Cactus variety

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Artificial flower decorations
Artificial flower decorations

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 900

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid Pot Plants (ඕකිඩ් බදුන් පැල)
Orchid Pot Plants (ඕකිඩ් බදුන් පැල)

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 575

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Japan Rosa
Japan Rosa

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - olu ,nelum ,manell
olu ,nelum ,manell

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - රෝස පැළ
රෝස පැළ

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ආනයනික බැංකොක් ඕකිඩ් වර්ග එකතුව..
ආනයනික බැංකොක් ඕකිඩ් වර්ග එකතුව..

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Garden plants for sale
Garden plants for sale

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Garden Plants
Garden Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඕකිඩ් පැල විකිණීමට
ඕකිඩ් පැල විකිණීමට

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 135

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthurium Aglonima & Ornemental Plants
Anthurium Aglonima & Ornemental Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Fox tail
Fox tail

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 4,500

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - මල් පැල සහ විසිතුරු විකිනීමට
මල් පැල සහ විසිතුරු විකිනීමට

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Ornamental plants and Anthuriyam
Ornamental plants and Anthuriyam

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lipstick
Lipstick

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - විසිතුරු මල් පැල Fancy flower plants
විසිතුරු මල් පැල Fancy flower plants

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - විසිතුරු මල්පැල
විසිතුරු මල්පැල

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Cordyline plants
Cordyline plants

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!