දැන්විම් 155 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Palm Trees
Palm Trees

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

පැය 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - orchid
orchid

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bamboo plants
Bamboo plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Aglaonema
Aglaonema

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid and Anthurium
Orchid and Anthurium

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Cactus Plants
Cactus Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Shampain plants
Shampain plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - විසිතුරු පැල
විසිතුරු පැල

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid Plants
Orchid Plants

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 130

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pineapple plants
Pineapple plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lucky plants (විශාල)
Lucky plants (විශාල)

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pepper grains (gammiris)
Pepper grains (gammiris)

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 650

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - විසිතුරු මල් පැල Fancy flower plants
විසිතුරු මල් පැල Fancy flower plants

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - විසිතුරු මල්පැල
විසිතුරු මල්පැල

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Cordyline plants
Cordyline plants

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - IXORA
IXORA

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 45

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Foxtail palm
Foxtail palm

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - PANDANAS YELLOW AND GREEN
PANDANAS YELLOW AND GREEN

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bangkok orchid plants
Bangkok orchid plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pineapple plants
Pineapple plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 16

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Tissue Culture Kolkolikutu @ Abul Banana
Tissue Culture Kolkolikutu @ Abul Banana

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 85

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lucky Plants
Lucky Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dragon fruit plants
Dragon fruit plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid Plants
Orchid Plants

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 130

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Red Farm Trees
Red Farm Trees

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10,500

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!