දැන්විම් 92 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Flower pods
Flower pods

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lucky Plants 4 Pots (Minimum)
Lucky Plants 4 Pots (Minimum)

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ආනයනික ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම්
ආනයනික ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම්

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 180

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Ornamental plants
Ornamental plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dewadara plant for sale
Dewadara plant for sale

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Birdnest Plant
Birdnest Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Beautiful Kadupul plant
Beautiful Kadupul plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Sanderiana plant
Sanderiana plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dendrobium orchids plants
Dendrobium orchids plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 390

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid plants
Orchid plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 375

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - LOTUS
LOTUS

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bangkok anthurium
Bangkok anthurium

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - නෙලුම් ජලජ පැල
නෙලුම් ජලජ පැල

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Hodin wadunu madu gasak Wikinimata
Hodin wadunu madu gasak Wikinimata

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35,000

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bangkok olu manel nelum
Bangkok olu manel nelum

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pineapple plants
Pineapple plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 17

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - වැන්ඩා ඔකිඩ් පැල
වැන්ඩා ඔකිඩ් පැල

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,800

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Ground orchids
Ground orchids

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - අන්නාසි පැල
අන්නාසි පැල

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Budded Rambutan Plants
Budded Rambutan Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Deshiya iguru
Deshiya iguru

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lady jane Anthurium plants
Lady jane Anthurium plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthurium hut
Anthurium hut

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75,000

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Ambul Banana Plant
Ambul Banana Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - විසිතුරු පැල මල්වත්ත අස්කිරිමට
විසිතුරු පැල මල්වත්ත අස්කිරිමට

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!