දැන්විම් 124 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Foxtail Trees
Foxtail Trees

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20,000

පැය 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Plant
Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

පැය 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Tissue Culture Orchid Plants
Tissue Culture Orchid Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Stevia plant
Stevia plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Flower Plant
Flower Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Aloevera Plants - කෝමාරිකා පැළ
Aloevera Plants - කෝමාරිකා පැළ

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 45

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orcid plants
Orcid plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bonsai Nuga
Bonsai Nuga

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 65,000

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Water Plants
Water Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - බිගෝනියා මල්පැල
බිගෝනියා මල්පැල

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15,000

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ආනයනික ඇන්තුරියම්
ආනයනික ඇන්තුරියම්

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,600

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bankok Anthurium
Bankok Anthurium

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,600

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bonsai tree
Bonsai tree

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthuriyam pala
Anthuriyam pala

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthurium plants
Anthurium plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Foxtail Palm
Foxtail Palm

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 4,500

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Cane Palm-Branches
Cane Palm-Branches

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඔන්සීඩියම් ඔකිඩ්
ඔන්සීඩියම් ඔකිඩ්

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid plant
Orchid plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඇන්තූරියම් පැළ
ඇන්තූරියම් පැළ

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bonsai plant
Bonsai plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Ornamental plants
Ornamental plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid Cut Flowers
Orchid Cut Flowers

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 14

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthurium Pala
Anthurium Pala

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dendrobium Orchid Plants
Dendrobium Orchid Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 140

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!