වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 86 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Lead guitar( Aria pro wildcat 2 )
Lead guitar( Aria pro wildcat 2 )

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 36,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha S 670 keybord
Yamaha S 670 keybord

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 87,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Peavey PV 15" Speakers
Peavey PV 15" Speakers

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Pioneer CDJ-850
Pioneer CDJ-850

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - SUPER LARK Violin
SUPER LARK Violin

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,900

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha BBG 5a
Yamaha BBG 5a

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 76,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Euro 500W speaker with box
Euro 500W speaker with box

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Amplifier
Amplifier

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Power amplifier USA
Power amplifier USA

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Maxtone drumkit
Maxtone drumkit

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Usb Amplifier Kesonic
Usb Amplifier Kesonic

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,500

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - roland pd7
roland pd7

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 54,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Goldy 8 ch powered audio mixer
Goldy 8 ch powered audio mixer

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Roland xp60,roland xp50
Roland xp60,roland xp50

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 153,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - YAMAHA acoustic drum set
YAMAHA acoustic drum set

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 57,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Brand new darabak
Brand new darabak

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,400

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha psrA2000
Yamaha psrA2000

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 160,000

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Drum...
Drum...

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,000

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Roland td8 dr 770
Roland td8 dr 770

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 132,000

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha C40 classical guitar
Yamaha C40 classical guitar

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - 5 String preamp bass guitar
5 String preamp bass guitar

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 48,000

දින 18
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Guitar pedal fm
Guitar pedal fm

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - DJ Console Denon
DJ Console Denon

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 39,000

දින 23
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Bass bin 18
Bass bin 18

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

දින 23
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Soundcraaft spirit live 16
Soundcraaft spirit live 16

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 36,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!