වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 156 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - PSR S770
PSR S770

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 138,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Box Guitar(Classical)
Box Guitar(Classical)

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha Keyboard PSR F51
Yamaha Keyboard PSR F51

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Sound setup set
Sound setup set

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 700,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Roland TD 07 Module
Roland TD 07 Module

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha DTX module
Yamaha DTX module

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Roland II Pad 80
Roland II Pad 80

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Drum Pad Stands
Drum Pad Stands

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha Keybord
Yamaha Keybord

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Gemini Gmx Dj console
Gemini Gmx Dj console

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - YAMAHA ACOUSTIC DRUMS
YAMAHA ACOUSTIC DRUMS

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 56,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - BRANNEW YAMAHA ACOUSTIC DRAMS
BRANNEW YAMAHA ACOUSTIC DRAMS

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 56,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - DIVISER BRANDNEW GUITR..
DIVISER BRANDNEW GUITR..

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 23,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha mg32
Yamaha mg32

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 80,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Soundcraft ui 16
Soundcraft ui 16

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Top and Bin..
Top and Bin..

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 195,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Grounda audio 2600w Amp
Grounda audio 2600w Amp

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Behringer 1500W amp..
Behringer 1500W amp..

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - srx725 Speaker Set
srx725 Speaker Set

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 87,500

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Dj setup
Dj setup

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 280,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - ARIA PRO bass guitar..
ARIA PRO bass guitar..

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - YAMAHA original..
YAMAHA original..

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Double Top JBL
Double Top JBL

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 54,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Single top
Single top

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - line 6 xtlive 26000
line 6 xtlive 26000

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!