දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block gal Machine Sale Balapitiya
Block gal Machine Sale Balapitiya

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block gal Machine
Block gal Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Gadol machine
Gadol machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Digital Printer
Digital Printer

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 900,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Tyre change machine
Tyre change machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 215,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - DIESEL 22HP PUMP
DIESEL 22HP PUMP

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Submersible Sand Pump
Submersible Sand Pump

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 390,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Chicken Roaster machine
Chicken Roaster machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 195,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - BOPP Adhesive tape slitting machine
BOPP Adhesive tape slitting machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,300,000

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Coffee machine
Coffee machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 49,000

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - SHOE MAKING MACHINES AND EQUIPMENT
SHOE MAKING MACHINES AND EQUIPMENT

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - 20Ft Modified Container Room
20Ft Modified Container Room

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 875,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Catering set
Catering set

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Tea Colour Sorter Nanta 9000T
Tea Colour Sorter Nanta 9000T

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,000,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - පොල්තෙල් හිදින යන්ත්‍රය
පොල්තෙල් හිදින යන්ත්‍රය

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 43
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Ice Cream Machine
Ice Cream Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 220,000

දින 49
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Cool Room
Cool Room

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 51
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Tamping rammer
Tamping rammer

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 98,000

දින 52
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Ice Cream machine
Ice Cream machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 145,000

දින 56
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - වී මෝලක යන්ත‍්‍ර විකිණීමට ඇත.
වී මෝලක යන්ත‍්‍ර විකිණීමට ඇත.

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 58
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - High pressure washer
High pressure washer

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!