දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Potato Washing and Peeling Machine Industrial Gas Cookers
Potato Washing and Peeling Machine Industrial Gas Cookers

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Pvc Bend Machine
Pvc Bend Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - පොල්තෙල් හිදින මැෂිම
පොල්තෙල් හිදින මැෂිම

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - බේකරි යන්ත්‍රය
බේකරි යන්ත්‍රය

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 260,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block Gal Machine (Cement Machine)
Block Gal Machine (Cement Machine)

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Laundry Machine
Laundry Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,975,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - පොල්තෙල් මෝල හා මෝටරය
පොල්තෙල් මෝල හා මෝටරය

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block Gal Machine
Block Gal Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Air Man Compressor
Air Man Compressor

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 495,000

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Air Man Compressor 125
Air Man Compressor 125

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 325,000

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block Gal Fan Mixer
Block Gal Fan Mixer

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - ඉතාඅනර්ඝපිටි මිශ්‍ර කිරිමෙ යන්ත්‍ර 2 ක් විකිණීමට
ඉතාඅනර්ඝපිටි මිශ්‍ර කිරිමෙ යන්ත්‍ර 2 ක් විකිණීමට

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Mechanical Cutting Press
Mechanical Cutting Press

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 30
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Paper service double layer Toilet tissue full automatic machinary
Paper service double layer Toilet tissue full automatic machinary

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,500,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Carpigiani Ice-Cream Machines
Carpigiani Ice-Cream Machines

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 790,000

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Airman PDS 125 Super silent compressor
Airman PDS 125 Super silent compressor

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 525,000

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Miller USA Welding Machine
Miller USA Welding Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 160,000

දින 43
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - 5 Feet Thunderjet Flex Machine
5 Feet Thunderjet Flex Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

දින 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Ice Cream Popsicle Machine
Ice Cream Popsicle Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block casting machine
Block casting machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,150,000

දින 52
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Buffet Set Gold Plated
Buffet Set Gold Plated

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!