දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Cement Block Machine
Cement Block Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 230,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - SEMPROX DEMOLITION HAMMER
SEMPROX DEMOLITION HAMMER

සාමාජිකයාගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 28,740

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Complete Bites Machine
Complete Bites Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Fiber Machines
Fiber Machines

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 100,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - High Pressure Washer
High Pressure Washer

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 25,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Cement block gal machine
Cement block gal machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - සහල් සහ කුලුබඩු ඇබරීමට අවශ්‍ය උපකරණ
සහල් සහ කුලුබඩු ඇබරීමට අවශ්‍ය උපකරණ

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block machine, mixer, vibrator table
Block machine, mixer, vibrator table

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,100,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - ජපන් තහඩු කපන මැෂිමක්
ජපන් තහඩු කපන මැෂිමක්

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block Gal Machine
Block Gal Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 227,500

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block Gal machine
Block Gal machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 230,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - TIG and Arc (MMA) Welding Plant For Sale
TIG and Arc (MMA) Welding Plant For Sale

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Generator italy
Generator italy

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Packing Machine
Packing Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,500,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Tea bag machine (DXDC 125)
Tea bag machine (DXDC 125)

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,250,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Brand new container Home
Brand new container Home

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 480,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Zanussi Bain Marie
Zanussi Bain Marie

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 310,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - ලියවන පට්ටලය
ලියවන පට්ටලය

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Eberum Mahican
Eberum Mahican

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 162,000

දින 51
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Air Compressor - එයාර් කම්ප්‍රෙෂර්
Air Compressor - එයාර් කම්ප්‍රෙෂර්

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!