දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Cement Block Machine
Cement Block Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 230,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - High Pressure Washer
High Pressure Washer

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 25,000

දින 3
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගාල්ල - Honda petrol generator EP1000
Honda petrol generator EP1000

ගාල්ල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 30,000

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Cement block gal machine
Cement block gal machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - සහල් සහ කුලුබඩු ඇබරීමට අවශ්‍ය උපකරණ
සහල් සහ කුලුබඩු ඇබරීමට අවශ්‍ය උපකරණ

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගාල්ල - Fronius Solar Inverter
Fronius Solar Inverter

ගාල්ල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 100,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block machine, mixer, vibrator table
Block machine, mixer, vibrator table

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,100,000

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - ජපන් තහඩු කපන මැෂිමක්
ජපන් තහඩු කපන මැෂිමක්

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block Gal Machine
Block Gal Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 227,500

දින 13
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගාල්ල - Booking sites create and handling
Booking sites create and handling

ගාල්ල, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 15,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block Gal machine
Block Gal machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 230,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - TIG and Arc (MMA) Welding Plant For Sale
TIG and Arc (MMA) Welding Plant For Sale

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Generator italy
Generator italy

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Packing Machine
Packing Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,500,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Tea bag machine (DXDC 125)
Tea bag machine (DXDC 125)

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,250,000

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Brand new container Home
Brand new container Home

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 480,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Zanussi Bain Marie
Zanussi Bain Marie

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 310,000

දින 36
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගාල්ල - Generator (LISTER) 10 KW
Generator (LISTER) 10 KW

ගාල්ල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 250,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - ලියවන පට්ටලය
ලියවන පට්ටලය

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Eberum Mahican
Eberum Mahican

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 162,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Air Compressor - එයාර් කම්ප්‍රෙෂර්
Air Compressor - එයාර් කම්ප්‍රෙෂර්

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 46
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Cement Block Gal machine
Cement Block Gal machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 245,000

දින 55
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block Gal machine | Cement
Block Gal machine | Cement

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 195,000

දින 55
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - මිරිස් මෝලක් විකිණීමට.
මිරිස් මෝලක් විකිණීමට.

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

දින 57
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Tools & machinery
Tools & machinery

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 180,000

දින 57

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!