දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Spray Maching
Spray Maching

සාමාජිකයාගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Paper service double layer Toilet tissue full automatic machinary
Paper service double layer Toilet tissue full automatic machinary

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,500,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Carpigiani Ice-Cream Machines
Carpigiani Ice-Cream Machines

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,000,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Airman PDS 125 Super silent compressor
Airman PDS 125 Super silent compressor

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 525,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Miller USA Welding Machine
Miller USA Welding Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 160,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - 5 Feet Thunderjet Flex Machine
5 Feet Thunderjet Flex Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 865,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Ice cream Popsicle Machine
Ice cream Popsicle Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 325,000

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගාල්ල - Welding Janretar
Welding Janretar

ගාල්ල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 90,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block casting machine
Block casting machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,150,000

දින 16
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගාල්ල - DENYO NEW (SOUND PROOF) 100KVA
DENYO NEW (SOUND PROOF) 100KVA

ගාල්ල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,450,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Buffet Set Gold Plated
Buffet Set Gold Plated

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - MEN Grinder 4" (100mm)
MEN Grinder 4" (100mm)

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,130

දින 25
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගාල්ල - මාර්ග බලපත්‍රය ඉතා
මාර්ග බලපත්‍රය ඉතා

ගාල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 1,000,000

දින 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Tamping Rammer
Tamping Rammer

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 189,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Slitting machine bopp adhesive packing tape
Slitting machine bopp adhesive packing tape

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,000,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Sewing Machine
Sewing Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - SEMPROX - 12V CORDLESS DRILL SCD1203
SEMPROX - 12V CORDLESS DRILL SCD1203

සාමාජිකයාගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,250

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Industrial Iron Machine
Industrial Iron Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 32,000

දින 30
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - New Cement Block Gal machine
New Cement Block Gal machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 120,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - LATHE MACHINE (JAPAN)
LATHE MACHINE (JAPAN)

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 385,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - SEMPROX 6MM ELECTRIC DRILL - SED0601
SEMPROX 6MM ELECTRIC DRILL - SED0601

සාමාජිකයාගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,500

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Digital Printing Machine
Digital Printing Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 43
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Tamping Rammer
Tamping Rammer

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 115,000

දින 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Cone Crusher Pyb600 (2')
Cone Crusher Pyb600 (2')

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,500,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Lathe Machine and other tools
Lathe Machine and other tools

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 45

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!