දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block Gal machine | Cement
Block Gal machine | Cement

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 195,000

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගාල්ල - Web design Sri lanka - Galle
Web design Sri lanka - Galle

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Cement block gal machine
Cement block gal machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 145,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Cement Block Gal machine
Cement Block Gal machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 245,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Grinding Disk Mill For Sale
Grinding Disk Mill For Sale

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 42,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Tools & machinery
Tools & machinery

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 180,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Fiber Machines
Fiber Machines

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 100,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Rice Mill Machines For Sale in Galle
Rice Mill Machines For Sale in Galle

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 10
AC welding palnt akk ona

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 12
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගාල්ල - River sand
River sand

ගාල්ල, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 9,500

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Cement block gal machine
Cement block gal machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 14
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගාල්ල - Generator For Sale
Generator For Sale

ගාල්ල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,500,000

දින 16
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගාල්ල - Service Management System
Service Management System

ගාල්ල, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 45,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Ikmanin vikinimata
Ikmanin vikinimata

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 49,000

දින 23
Need a business partner

ගාල්ල, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Food City එකකට අවශ්‍ය සියලුම උපකරණ
Food City එකකට අවශ්‍ය සියලුම උපකරණ

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,500,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Cutter
Cutter

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 215,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Rice Mill Machine in Thawalama
Rice Mill Machine in Thawalama

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Slitting machine BOPP packing tape
Slitting machine BOPP packing tape

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,300,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Air Compressor
Air Compressor

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 325,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - A0 Printer 36 Inch
A0 Printer 36 Inch

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 325,000

දින 38
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගාල්ල - 60Kva Cummins Generator
60Kva Cummins Generator

ගාල්ල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,200,000

දින 41
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගාල්ල - WALI...
WALI...

ගාල්ල, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 9,000

දින 43
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Rice Mill
Rice Mill

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 375,000

දින 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Composer 125
Composer 125

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!