දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Hand rubber roller machine
Hand rubber roller machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Cement block gal machine
Cement block gal machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 4
Vehicle permit wanted

ගාල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Ice cream machine
Ice cream machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Equipments for Catering Service
Equipments for Catering Service

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,000,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Modified Container Room (20ft)
Modified Container Room (20ft)

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - බේකරි උපකරණ
බේකරි උපකරණ

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 950,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - D/C Welding Plant
D/C Welding Plant

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 100,000

දින 18
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගාල්ල - Denyo ගල් විදින යන්ත්‍රය
Denyo ගල් විදින යන්ත්‍රය

ගාල්ල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 525,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Tire changing Machine
Tire changing Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 320,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Stainless Steel Items
Stainless Steel Items

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Diesel Generator 15KVA-Galle
Diesel Generator 15KVA-Galle

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 23
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Juice Bar Items
Juice Bar Items

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 625,000

දින 23
Wanted a Sewing machine.

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - wood max
wood max

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,100,000

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Zoje Overlock Machine
Zoje Overlock Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - BOPP adhesive tape slitting machine
BOPP adhesive tape slitting machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,300,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Plate Compactor (Wacker)
Plate Compactor (Wacker)

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 320,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Lathe machine
Lathe machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 700,000

දින 37
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගාල්ල - Honda EP 1000 GENERATOR
Honda EP 1000 GENERATOR

ගාල්ල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 45,000

දින 39
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Diesel oven machine
Diesel oven machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,250,000

දින 41
Wanted Used Container Box

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Restaurant Equipment with Kitchen Items
Restaurant Equipment with Kitchen Items

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 42
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගාල්ල - BARCODE LABELS / POS ROLL
BARCODE LABELS / POS ROLL

ගාල්ල, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 100

දින 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - කම්පෙෂර් යන්ත්‍රයක්
කම්පෙෂර් යන්ත්‍රයක්

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 45

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!