දැන්විම් 140 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - 6th Floor Apartment In Dehiwela
6th Floor Apartment In Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR specious new apartment dehiwala
3 BR specious new apartment dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - EXCELLO RESIDENCIES APARTMENT DEHIWALA
EXCELLO RESIDENCIES APARTMENT DEHIWALA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,280,000

පැය 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Live Better at 3 Bed Rooms/Dehiwala
Live Better at 3 Bed Rooms/Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,100,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR/ 1200 sq.ft/Ocean View apt Dehiwala
3 BR/ 1200 sq.ft/Ocean View apt Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - PEARL - Luxury Apartment in Dehiwala
PEARL - Luxury Apartment in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,980,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,880,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT IN DEHIWALA
LUXURY APARTMENT IN DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,125,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,880,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Dehiwala
Apartment For Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Dehiwala
Apartment For Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - LARGE APARTMENT FOR SALE in dehiwala
LARGE APARTMENT FOR SALE in dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Dehiwala
Luxury Apartment - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,600,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Dehiwala
Luxury Apartment - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,880,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - New 2 BR Apartment for Sale Dehiwala
New 2 BR Apartment for Sale Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWALA
LUXURY APARTMENT DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,900,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for sale in Dehiwala
Luxury Apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,100,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,600,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWALA
LUXURY APARTMENT DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,900,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - BUDGET APARTMENT FOR SALE IN DEHIWALA
BUDGET APARTMENT FOR SALE IN DEHIWALA

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Dehiwala
Apartment For Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Dehiwala
Apartment in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 11,900,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - BRANDNEW APARTMENT FOR SALE WELLAWATTE
BRANDNEW APARTMENT FOR SALE WELLAWATTE

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - New Apartment For Sale In Dehiwala
New Apartment For Sale In Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Dehiwala Marine drive 3 BR apartment
Dehiwala Marine drive 3 BR apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,900,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!