දැන්විම් 94 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWALA
LUXURY APARTMENT - DEHIWALA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,850,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWELA
LUXURY APARTMENT - DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,160,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment sale in Dehiwala
Apartment sale in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 B/R Apt for sale in Dehiwala
3 B/R Apt for sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 1,850,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2BR LUXURY APARTMENT -DEHIWALA
2BR LUXURY APARTMENT -DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - New Apartment for sale in Dehiwala
New Apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWALA
LUXURY APARTMENT - DEHIWALA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,850,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Dehiwala
Apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment for Sale Dehiwala
3 Bedroom Apartment for Sale Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWALA
LUXURY APARTMENT - DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,160,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWALA
LUXURY APARTMENT - DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,640,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,180,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW APARTMENT FOR SALE DEHIWALA
BRAND NEW APARTMENT FOR SALE DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,160,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWELA
LUXURY APARTMENT - DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,180,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment - Dehiwala
Luxury apartment - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,500,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWELA
LUXURY APARTMENT - DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,692,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT - DEHIWELA
LUXURY APARTMENT - DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,440,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Dehiwala
Apartment For Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,500,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Dehiwala
Apartment For Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,500,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale @ Dehiwalla
Apartment for sale @ Dehiwalla

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Dehiwala
Apartment in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 11,900,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 bedroom apartment for sale
2 bedroom apartment for sale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 13,062,500

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale dehiwala
Apartment for sale dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,500,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in dehiwala
Apartment for sale in dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - New Apartment For Sale In Dehiwala
New Apartment For Sale In Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!