දැන්විම් 102 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Dehiwala 1400 Sq Ft Apt for Sale
Dehiwala 1400 Sq Ft Apt for Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Dehiwala Sea view Marine Drive Mansions
Dehiwala Sea view Marine Drive Mansions

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment in Dehiwela
Luxury Apartment in Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,430,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Fully Furnished Luxury Apartment for Sale in Dehiwala
Fully Furnished Luxury Apartment for Sale in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

පැය 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale in Dehiwala
Luxury Apartment for Sale in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,360,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale in Dehiwala
Luxury Apartment for Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,865,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment Dehiwela
Luxury Apartment Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,880,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartments in Wattala
Apartments in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale Dehiwala
Luxury Apartment for Sale Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - 1,230 SQ ft, 3 BR Apartment for sale @ Ebenezar RD, Dehiwala
1,230 SQ ft, 3 BR Apartment for sale @ Ebenezar RD, Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Brand New Apartment Dehiwela
3 Bedroom Brand New Apartment Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment Dehiwela
Luxury Apartment Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,865,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment Dehiwela
Luxury Apartment Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,880,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale Initium Road Dehiwala
Apartment for sale Initium Road Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New 3 Bd Apartment for Sale in Dehiwala.
Brand New 3 Bd Apartment for Sale in Dehiwala.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Ken Tower - Dehiwala
Ken Tower - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale In Dehiwala
Apartment For Sale In Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,750,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Dehiwala
Apartment for Sale in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Fully Furnished Luxury Apartment for Sale in Dehiwala
Fully Furnished Luxury Apartment for Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury 4 Bed roomed apartment (1850sqft) for sale - Dehiwala
Luxury 4 Bed roomed apartment (1850sqft) for sale - Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Dehiwela
Luxury Apartment - Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,100,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Dehiwela
Luxury Apartment - Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,125,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - B/New 2 Bedroom Apt Sale in Dehiwala
B/New 2 Bedroom Apt Sale in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Well maintained Luxury Apartment in Dehiwala for sale
Well maintained Luxury Apartment in Dehiwala for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Penthouse with Breathtaking Views for Sale in Dehiwala!
Penthouse with Breathtaking Views for Sale in Dehiwala!

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 120,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Dehiwela
Luxury Apartment - Dehiwela

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,360,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment in Dehiwala
Luxury Apartment in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,880,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!