වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 1,421 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - මරිනා වෙළඳ සාහිකා - කොළඹ 9
මරිනා වෙළඳ සාහිකා - කොළඹ 9

Marina Foods Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Visa Consulting Executive Female - Kohuwala
Visa Consulting Executive Female - Kohuwala

LOTUS International

රු 30,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier (Female) - Nugegoda
Cashier (Female) - Nugegoda

Eclass Educational Solutions

රු 22,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Foot Care Assistant - Nugegoda
Foot Care Assistant - Nugegoda

salon44 plus (pvt)ltd.

රු 40,000 - 70,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Baristas (Male/Female) - Colombo 7
Baristas (Male/Female) - Colombo 7

Java Lounge

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Nanny - Colombo 07

Mr & Mrs De Mel

රු 45,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive - Colombo 13
Marketing Executive - Colombo 13

MICRODGITEL

රු 35,000 - 125,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Clerk - Moratuwa
Accounts Clerk - Moratuwa

COOLWING ENGINEERING PRIVATE LIMITED

රු 10,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Telesales Executives - Colombo 2
Telesales Executives - Colombo 2

ikman (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Senior Executive - Colombo 02
Senior Executive - Colombo 02

ikman (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Support Executives - Colombo 2
Customer Support Executives - Colombo 2

ikman (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - මුදල් අයකරගැනීමේ නිලධාරී - කොළඹ 02
මුදල් අයකරගැනීමේ නිලධාරී - කොළඹ 02

ikman (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Field Sales Executives - Colombo 2
Field Sales Executives - Colombo 2

ikman (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Housekeeper - Colombo 7
Trainee Housekeeper - Colombo 7

I-Perform (Pvt) Ltd

රු 30,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Crew Member - Colombo
Crew Member - Colombo

Food Buzz (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Colombo 10
Delivery Rider - Colombo 10

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Agent - Colombo 10
Call Center Agent - Colombo 10

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Survey Draughtsman - Piliyandala
Survey Draughtsman - Piliyandala

Pathegama Associates

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - නිෂ්පාදන අධීක්ෂණ නිලධාරිනි - අංගොඩ
නිෂ්පාදන අධීක්ෂණ නිලධාරිනි - අංගොඩ

Celestine Candle Company Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Pettah
Delivery Rider - Pettah

KCHOICE PVT LTD Online Store

රු 20,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Pick Me Delivery Riders - Colombo 3

SAR TRANSPORT

රු 27,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee 3D Graphic Designer - Dehiwala
Trainee 3D Graphic Designer - Dehiwala

STUDIO11

රු 20,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Telemarketing Officer (Female) - Colombo 12
Telemarketing Officer (Female) - Colombo 12

Extream Web Design & Printing

රු 15,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive - All Island
Marketing Executive - All Island

Entek Energy Lanka (Pvt) Ltd

රු 10,000 - 80,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Assistant - Nugegoda
Office Assistant - Nugegoda

myPOS Software Solutions (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 12
Logistics Manager - Boralesgamuwa

S K Trading (Private) Limited

රු 40,000 - 50,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වරාය (පුද්) අoශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - වැල්ලම්පිටිය
වරාය (පුද්) අoශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - වැල්ලම්පිටිය

Jobline Company

රු 53,000 - 58,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!