දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Tea Girl - Qatar
Tea Girl - Qatar

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Steward - Chiang Mai, Thailand
Steward - Chiang Mai, Thailand

Sawatdee Travels

රු 97,500 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - House Keeping Supervisors - Ksa
House Keeping Supervisors - Ksa

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiters - KSA
Waiters - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - VIP ASSISTANT ( FEMALE ) - KSA
VIP ASSISTANT ( FEMALE ) - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
Mobile Phone Technician - Maldives

WeFix

රු 80,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Chef - United Kingdom
Chef - United Kingdom

W C Migration (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 12
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Sales Executive - Malaysia
Sales Executive - Malaysia

W C Migration (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 12
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Engineer - Australia
Engineer - Australia

W C Migration (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 12
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Steward - Canada
Steward - Canada

W C Migration (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 12
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Packing Workers - New Zealand
Packing Workers - New Zealand

Private Poster

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 30
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Tea Girl - Qatar
Tea Girl - Qatar

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 32
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrical Engineer - KSA
Electrical Engineer - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 33
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Equipment Electrician - Ksa
Heavy Equipment Electrician - Ksa

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 33
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Loader Operator - KSA
Loader Operator - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 33
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Crane Operator - RT TADANO GR800 (Saudi Arabia)
Crane Operator - RT TADANO GR800 (Saudi Arabia)

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 33
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Assistant Mechanic - KSA
Assistant Mechanic - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 33
විදේශ රැකියා-කොළඹ - FORKLIFT OPERATOR ( 10T ) - KSA
FORKLIFT OPERATOR ( 10T ) - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 33
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Workshop Engineer - KSA
Workshop Engineer - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 33
විදේශ රැකියා-කොළඹ - JUKI Machine Operator- Malaysia
JUKI Machine Operator- Malaysia

Aruna Travels

රු 65,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 34
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Equipment Mechanic - KSA
Heavy Equipment Mechanic - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 35
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Commis - Makkah, KSA
Commis - Makkah, KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 40
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Laundry Service - K.S.A
Laundry Service - K.S.A

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 40
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Public Area Attendant - Makkah (KSA)
Public Area Attendant - Makkah (KSA)

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 42
විදේශ රැකියා-කොළඹ - F&B Captain - Makkah (KSA)
F&B Captain - Makkah (KSA)

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 42
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Room Attendant - Makkah, KSA
Room Attendant - Makkah, KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!