දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Coffee Maker - Saudi Arabia
Coffee Maker - Saudi Arabia

ABRAR Group of Companies

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Baker - Saudi Arabia
Baker - Saudi Arabia

ABRAR Group of Companies

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Chef De Partie - Saudi Arabia
Chef De Partie - Saudi Arabia

ABRAR Group of Companies

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Pastry Chef - Saudi Arabia
Pastry Chef - Saudi Arabia

ABRAR Group of Companies

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - A/C Technician - Qatar
A/C Technician - Qatar

Rian Recruitment

රු 80,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Shift Manager - Qatar
Shift Manager - Qatar

Rian Recruitment

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 26
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Light Vehicle Driver - Qatar
Light Vehicle Driver - Qatar

ABRAR Group of Companies

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Laundry Press Man - Saudi Arabia
Laundry Press Man - Saudi Arabia

ABRAR Group of Companies

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Florist - Qatar
Florist - Qatar

Rian Recruitment

රු 90,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 29
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter - Qatar
Waiter - Qatar

Rian Recruitment

රු 50,400 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 31
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Trailer Driver - Qatar
Trailer Driver - Qatar

Rian Recruitment

රු 126,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 31
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Wheel Loader Operator - Qatar
Wheel Loader Operator - Qatar

Rian Recruitment

රු 84,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 31
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mobile Crane Operator - Qatar
Mobile Crane Operator - Qatar

Rian Recruitment

රු 147,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 31
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Security Guard - Qatar
Security Guard - Qatar

Rian Recruitment

රු 50,400 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 31
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Lifeguard - Qatar
Lifeguard - Qatar

Rian Recruitment

රු 71,400 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 32
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Baker - Kuwait
Baker - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

රු 88,400 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 36
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cashier - Kuwait
Cashier - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

රු 91,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 37
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter - Kuwait
Waiter - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 37
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Assistant Electrician - Dubai
Assistant Electrician - Dubai

Orient Link (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 38
විදේශ රැකියා-කොළඹ - AC Technician - Maldives
AC Technician - Maldives

Nips Lanka Pvt Ltd

රු 62,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 41
විදේශ රැකියා-කොළඹ - A/C Technician - Dubai
A/C Technician - Dubai

Retina Recruiting

රු 147,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 44
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Delivery Rider - Colombo 06
Delivery Rider - Colombo 06

Rian Recruitment

රු 60,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 56
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Commi Hot/Cold Kitchen - Saudi Arabia
Commi Hot/Cold Kitchen - Saudi Arabia

Rian Recruitment

රු 80,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 57
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Chef de Parties - Saudi Arabia
Chef de Parties - Saudi Arabia

Rian Recruitment

රු 120,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 57
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Head Chef - Saudi Arabia
Head Chef - Saudi Arabia

Rian Recruitment

රු 250,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!