දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 300W Solar Panel - Yingli
300W Solar Panel - Yingli

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 19,950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Micro Inverter 500W - Envertech
Micro Inverter 500W - Envertech

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 30,990

දින 5
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 30W Solar Street Light
30W Solar Street Light

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 59,500

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - Solax 10kW
Solar Inverter - Solax 10kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 225,000

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Panel - Yingli Mono (335W)
Solar Panel - Yingli Mono (335W)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 24,800

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Panel - Jinko 300W (mono)
Solar Panel - Jinko 300W (mono)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 22,950

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Penal (Jinko -320W)
Solar Penal (Jinko -320W)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 19,950

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter 3kW Kstar
Solar Inverter 3kW Kstar

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 79,500

දින 26
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 2kW Solar Inverter Kstar
2kW Solar Inverter Kstar

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

දින 26
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - Fronius 27kW
Solar Inverter - Fronius 27kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 622,000

දින 26
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 300W Mono 60Cell (Yingli)
300W Mono 60Cell (Yingli)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 22,950

දින 26
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - Fronius 3kW
Solar Inverter - Fronius 3kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 215,000

දින 26
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - KACO 50kW XL
Solar Inverter - KACO 50kW XL

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 815,000

දින 26
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - KACO 20kW
Solar Inverter - KACO 20kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 460,000

දින 26
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - HONDA GENERATOR EZ 1400
HONDA GENERATOR EZ 1400

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 60,000

දින 32
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar DC Cable - 6mm
Solar DC Cable - 6mm

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 165

දින 32
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Penal (RenaSola -270W)
Solar Penal (RenaSola -270W)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 17,000

දින 33
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Penal (RenaSola -320W)
Solar Penal (RenaSola -320W)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 19,950

දින 34
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 10A Charger Controller
10A Charger Controller

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,900

දින 34
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 150W Solar Panel
150W Solar Panel

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 12,950

දින 34
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 100W Solar Panel
100W Solar Panel

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 11,500

දින 34
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 10W Solar Penal
10W Solar Penal

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,100

දින 34
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - Fronius 10kW
Solar Inverter - Fronius 10kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 428,000

දින 44
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - Solax 3kW
Solar Inverter - Solax 3kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 75,000

දින 44
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - Solax 2kW
Solar Inverter - Solax 2kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 58,000

දින 44
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - Fronius 5kW
Solar Inverter - Fronius 5kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 262,000

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!