දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Micro Inverter 248W - Envertech
Micro Inverter 248W - Envertech

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 16,500

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 290W Twin Peak (REC)
290W Twin Peak (REC)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 23,950

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Micro Inverter 500W - Envertech
Micro Inverter 500W - Envertech

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 30,990

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 30W Solar Street Light
30W Solar Street Light

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 59,500

දින 14
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 2kVA/1.5kW Offgrid Inverter
2kVA/1.5kW Offgrid Inverter

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 58,500

දින 15
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - MC4 " Y" Connector
MC4 " Y" Connector

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,350

දින 15
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Hybrid Charger+ Inverter (5.0kVA)
Hybrid Charger+ Inverter (5.0kVA)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 126,500

දින 15
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 300W Mono 60Cell (Jinko)
300W Mono 60Cell (Jinko)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 22,950

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter 3kW Kstar
Solar Inverter 3kW Kstar

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 79,500

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 2kW Solar Inverter Kstar
2kW Solar Inverter Kstar

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - Fronius 27kW
Solar Inverter - Fronius 27kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 622,000

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 300W Mono 60Cell (Yingli)
300W Mono 60Cell (Yingli)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 22,950

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - Fronius 3kW
Solar Inverter - Fronius 3kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 215,000

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - KACO 50kW XL
Solar Inverter - KACO 50kW XL

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 815,000

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - KACO 20kW
Solar Inverter - KACO 20kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 460,000

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Garden Lamp -3W
Solar Garden Lamp -3W

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 4,250

දින 32
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar DC Cable - 6mm
Solar DC Cable - 6mm

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 165

දින 35
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 10A Charger Controller
10A Charger Controller

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,900

දින 37
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 150W Solar Panel
150W Solar Panel

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 12,950

දින 37
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 100W Solar Panel
100W Solar Panel

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 11,500

දින 37
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 10W Solar Penal
10W Solar Penal

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,100

දින 37
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - Fronius 10kW
Solar Inverter - Fronius 10kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 428,000

දින 47
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - Fronius 5kW
Solar Inverter - Fronius 5kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 262,000

දින 47
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar Inverter - KACO 10kW
Solar Inverter - KACO 10kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 356,000

දින 52
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar DC Cable - 4mm
Solar DC Cable - 4mm

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 135

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!