දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - TOTAL Petrol Generator 1.2kW
TOTAL Petrol Generator 1.2kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 29,600

පැය 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - FLINT Self-Start Petrol Generator 2.5KW
FLINT Self-Start Petrol Generator 2.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 49,800

පැය 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - TOTAL Diesel Welder Generator 4.6KW
TOTAL Diesel Welder Generator 4.6KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 209,950

දින 14
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW
PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 188,500

දින 15
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - TOTAL Self Start Petrol Generator 5.5kW
TOTAL Self Start Petrol Generator 5.5kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 114,950

දින 16
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - FLINT Self-Start Petrol Generator 3.5KW
FLINT Self-Start Petrol Generator 3.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 54,950

දින 17
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW
PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 114,800

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PRESCOTT Silent Diesel Generator 10.5KW
PRESCOTT Silent Diesel Generator 10.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 625,000

දින 21
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PRESCOTT Diesel Welding Generator 5.0kW
PRESCOTT Diesel Welding Generator 5.0kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 224,900

දින 22
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - TOTAL Single&Three Phase Generator 5.0kW
TOTAL Single&Three Phase Generator 5.0kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 189,600

දින 23
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - TOTAL Petrol Generator 800W
TOTAL Petrol Generator 800W

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 21,950

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - NAWALOKA ATS Diesel Generator 6.5KW
NAWALOKA ATS Diesel Generator 6.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 185,000

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Auto Dark Welding Helmet Solar & Battery
Auto Dark Welding Helmet Solar & Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 5,500

දින 31
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - NAWALOKA Silent Diesel Generator 5.5KW
NAWALOKA Silent Diesel Generator 5.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 165,000

දින 35

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!