දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PRESCOTT Petrol Generator 1.0Kw
PRESCOTT Petrol Generator 1.0Kw

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 29,200

දින 5
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - NAWALOKA Silent Diesel Generator 5.5KW
NAWALOKA Silent Diesel Generator 5.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 165,000

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PRESCOTT Petrol Generator 2.8kW
PRESCOTT Petrol Generator 2.8kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 55,400

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PRESCOTT Gasoline Generator 800W
PRESCOTT Gasoline Generator 800W

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 19,950

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PRESCOTT Silent Diesel Generator 10.5KW
PRESCOTT Silent Diesel Generator 10.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 595,000

දින 13
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - FLINT Self-Start Generator 3.5KW Digital
FLINT Self-Start Generator 3.5KW Digital

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 61,800

දින 20
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - WELDRO Welding Holder 300A
WELDRO Welding Holder 300A

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,100

දින 23
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW
PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 124,000

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - OLIK Petrol Self Start Generator 5.5KW
OLIK Petrol Self Start Generator 5.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 95,950

දින 31
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - FLINT Self-Start Petrol Generator 2.5KW
FLINT Self-Start Petrol Generator 2.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 49,800

දින 31
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - FLINT Self-Start Generator 2.5KW Digital
FLINT Self-Start Generator 2.5KW Digital

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 54,600

දින 32
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW
PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 188,500

දින 33
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - FLINT Self-Start Petrol Generator 3.5KW
FLINT Self-Start Petrol Generator 3.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 54,950

දින 34
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - TOTAL Petrol Generator 1.2kW
TOTAL Petrol Generator 1.2kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 29,600

දින 35
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW
PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 188,500

දින 35
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - WORKMAN Gasoline Generator 800W
WORKMAN Gasoline Generator 800W

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 18,900

දින 36
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PRESCOTT Petrol Generator 1.0Kw
PRESCOTT Petrol Generator 1.0Kw

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 29,200

දින 38
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PRESCOTT Diesel Welding Generator 5.0kW
PRESCOTT Diesel Welding Generator 5.0kW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 227,200

දින 42

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!