වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි වෙනත් අධ්‍යාපනික

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - GUITAR CLASS
GUITAR CLASS

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA WRITER
MBA WRITER

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,000

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Online Spoken English in Live Apps (4)
Online Spoken English in Live Apps (4)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Art of Speak in English
Art of Speak in English

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 7
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study in Latvia - TURIBA University
Study in Latvia - TURIBA University

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 18
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Modern Language Business Studies
Modern Language Business Studies

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 24
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Professional Bachelor "Sport Science"
Professional Bachelor "Sport Science"

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 24
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Languages Intercultural Communication
Languages Intercultural Communication

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 24
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Business Administration - Bachelor(V)
Business Administration - Bachelor(V)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 24
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study "Light Engineering" in Lithuania
Study "Light Engineering" in Lithuania

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 24
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Economics & Business Process Management
Economics & Business Process Management

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 24
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Tourism Strategic Management - Master
Tourism Strategic Management - Master

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 24
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Material Design & Technology
Material Design & Technology

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 24
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - New Media Arts - Master
New Media Arts - Master

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 25
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Social work Bachelor degree - Lithuania
Social work Bachelor degree - Lithuania

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 25
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Science and Technology - Estonia
Science and Technology - Estonia

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 25
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Software Development Europe
Software Development Europe

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 25
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study, Interior Design in Poland
Study, Interior Design in Poland

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 25
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Tourism & Hospitality in Poland
Tourism & Hospitality in Poland

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 25
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study Logistics in POLAND
Study Logistics in POLAND

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 25
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Tourism & Hospitality in Latvia
Tourism & Hospitality in Latvia

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 25
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study in EUROPE - Bachelor/Master/PHd
Study in EUROPE - Bachelor/Master/PHd

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 54
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study "Aviation Transport" - In Latvia
Study "Aviation Transport" - In Latvia

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 54
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - INTERNATIONAL BUSINESS AND MARKETING
INTERNATIONAL BUSINESS AND MARKETING

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 54
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Tourism & Catering in Hungary
Tourism & Catering in Hungary

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 54

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!