දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Agriculture Farm Worker - Cyprus
Agriculture Farm Worker - Cyprus

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Dairy Farm Worker - Newzeland
Dairy Farm Worker - Newzeland

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

පැය 6
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Super Market Helper.-UAE.
Super Market Helper.-UAE.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Delivery Boys - UAE.
Delivery Boys - UAE.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Store Keeper.- QATAR.
Store Keeper.- QATAR.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Security Guards -QATAR.
Security Guards -QATAR.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Male Cleaner - State of Kuwait.
Male Cleaner - State of Kuwait.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cleaner- QATAR
Cleaner- QATAR

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder - UAE.
Welder - UAE.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Plumbers - UAE.
Plumbers - UAE.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Steel fixers (RCC) -UAE
Steel fixers (RCC) -UAE

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Carpenter - UAE
Carpenter - UAE

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
Duct man - UAE

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Pipe Fitters - UAE
Pipe Fitters - UAE

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electricians - UAE.
Electricians - UAE.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Diesel Heavy Mechanic - UAE
Diesel Heavy Mechanic - UAE

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Building Labors (Civil Helpers) - UAE
Building Labors (Civil Helpers) - UAE

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Fire Alam Fighting Technician - UAE
Fire Alam Fighting Technician - UAE

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Fire Alam Fighting Supervisor. - UAE.
Fire Alam Fighting Supervisor. - UAE.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Maintenance A/C Technician - UAE
Maintenance A/C Technician - UAE

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Maintenance A/C Foreman -UAE
Maintenance A/C Foreman -UAE

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cleaning Supervisor. - UAE
Cleaning Supervisor. - UAE

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Driver – Truck Trailer (Long Body)
Heavy Driver – Truck Trailer (Long Body)

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Light Drivers - UAE
Light Drivers - UAE

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Drivers - UAE
Heavy Drivers - UAE

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!