දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Executive Chef - Australia
Executive Chef - Australia

Private Poster

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cook ( Hot Kitchen ) - Romania
Cook ( Hot Kitchen ) - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - House Maids - Singapore
House Maids - Singapore

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Super Market Stoker - Qatar.
Super Market Stoker - Qatar.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Super Market Cashier - Qatar
Super Market Cashier - Qatar

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Security Guard - Qatar.
Security Guard - Qatar.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cleaner - Qatar
Cleaner - Qatar

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Trailer / Truck Driver - Qatar.
Trailer / Truck Driver - Qatar.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bus Driver.- Qatar.
Bus Driver.- Qatar.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mini Bus Driver - Qatar
Mini Bus Driver - Qatar

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mobile Crane Driver. - Qatar.
Mobile Crane Driver. - Qatar.

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Fork Lift Driver - Qatar
Fork Lift Driver - Qatar

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician - Qatar
Electrician - Qatar

Hemex International Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 8
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Water Installation Sewage Engineer - Romania
Water Installation Sewage Engineer - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 23
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Pehd Welder - Romania
Pehd Welder - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 25
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Pipe Welder - Romania
Pipe Welder - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 25
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Steel Welder - Romania
Steel Welder - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 25
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Mason - Romania
Mason - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 25
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Plumber - Romania
Plumber - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 25
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Welder - Romania
Welder - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 25
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Road Engineer - Romania
Road Engineer - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Surveyor Engineer - Romania
Surveyor Engineer - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Operator Excavator - Romania
Operator Excavator - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Operator Backhoe Loader - Romania
Operator Backhoe Loader - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Operator Compactor Cylinder - Romania
Operator Compactor Cylinder - Romania

Typical Lanka International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!