දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web site Design
Web site Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Sale of Duty Free Vehicle Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 9,050,000

පැය 1
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - E-Commerce Web site Development
E-Commerce Web site Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

පැය 6
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web site Design
Web site Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Continuous Band Sealer-Polythene Sealer
Continuous Band Sealer-Polythene Sealer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Gadol Brisk
Gadol Brisk

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Continuous Band Sealer-Vertical
Continuous Band Sealer-Vertical

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Double Line Seal Continuous Band Sealer
Double Line Seal Continuous Band Sealer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 90,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Continuous Band Sealer-Heavy FR900
Continuous Band Sealer-Heavy FR900

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 52,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Continuous Band Sealer-Vertical S/S
Continuous Band Sealer-Vertical S/S

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Ice cream kottu machine
Ice cream kottu machine

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 270,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Automatic Date/Price Cording Machine
Automatic Date/Price Cording Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Shrink Wrapping Machine
Shrink Wrapping Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 145,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Semi auto date Printing machine
Semi auto date Printing machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 41,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Foot Operate Polythene Sealer
Foot Operate Polythene Sealer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,500

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Date & Price Printing Cording Machine
Date & Price Printing Cording Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 14,500

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Cup / Foil Sealer Machine Semi Auto
Cup / Foil Sealer Machine Semi Auto

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Indian Heavy Hand Sealer
Indian Heavy Hand Sealer

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,800

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Heavy-Duty vacuum sealer Machine
Heavy-Duty vacuum sealer Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 120,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Hand Sealer (polythene Sealer)
Hand Sealer (polythene Sealer)

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,750

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Impulse Foot Sealer-Heavy
Impulse Foot Sealer-Heavy

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,500

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Cup Sealer Machine
Cup Sealer Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,500

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Heavy-Duty Continuous Band Sealer 15KG
Heavy-Duty Continuous Band Sealer 15KG

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 15
Online taxi booking service company

කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Industrial Water Heater
Industrial Water Heater

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Industrial Meat Cutting Band Saw
Industrial Meat Cutting Band Saw

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!