දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - වෙබ් අඩවි නිර්මාණය
වෙබ් අඩවි නිර්මාණය

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Band Sealer Machine
Band Sealer Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Continous Band Sealer-Borth Side
Continous Band Sealer-Borth Side

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Paper Bags Manufacture and Printing
Paper Bags Manufacture and Printing

කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 14

දින 1
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Educational Web site Design
Educational Web site Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

දින 1
Attractive Website Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

දින 2
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Tourism Websites
Tourism Websites

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

දින 3
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web Design and Development
Web Design and Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,400

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Website Design in Sri Lanka
Website Design in Sri Lanka

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,400

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Professional Web Design / Development
Professional Web Design / Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,400

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Corporate and Other Web Design
Corporate and Other Web Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,400

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - News / Gossip Website Design
News / Gossip Website Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 25,000

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - වෙබ් අඩවි නිර්මාණය
වෙබ් අඩවි නිර්මාණය

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,400

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web Designing
Web Designing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,400

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Best Designers in Website Industry
Best Designers in Website Industry

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,400

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Website Design Starter Packages
Website Design Starter Packages

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,400

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web Design / Development
Web Design / Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,400

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Graphic Design | Advertising
Graphic Design | Advertising

කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 7
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - website design and development
website design and development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 2,500

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Perkins and denyo generators
Perkins and denyo generators

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,700,000

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Hot cupboard and table top cake cooler
Hot cupboard and table top cake cooler

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Bricks ( Gadol )
Bricks ( Gadol )

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11

දින 16
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - දංකොටුවෙන් ගඩොල්
දංකොටුවෙන් ගඩොල්

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11

දින 17
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy licence
Pharmacy licence

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 16,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Hand Operate Sealer Machine
Hand Operate Sealer Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,500

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Shrink Wrapping Tunnel
Shrink Wrapping Tunnel

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 145,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Automatic Date Printing Cording Machine
Automatic Date Printing Cording Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!