දැන්විම් 86 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Athurugiriya
Land For Sale In Athurugiriya

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 560,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya
Land for sale in Athurugiriya

25.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land. For. Sale Aturugiriya
Land. For. Sale Aturugiriya

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya
Land for sale in Athurugiriya

6.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,525,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Kp property | Land - Athurugiriya
Kp property | Land - Athurugiriya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 975,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - 10 perch land near athurugiriya highway
10 perch land near athurugiriya highway

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Athurugiriya
Land For Sale In Athurugiriya

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 415,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land For sale Athurugiriya
Land For sale Athurugiriya

10.3 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,550,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Athurugiriya Panagoda
Land for Sale in Athurugiriya Panagoda

6.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Athurugiriya (SP21)
Land for Sale in Athurugiriya (SP21)

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 330,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Athurugiriya
Land for Sale in Athurugiriya

87.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Athurugiriya
Land For Sale in Athurugiriya

11.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Athurugiriya
Land for Sale - Athurugiriya

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 230,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Sale for Land Lot 14
Sale for Land Lot 14

6.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 312,500 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Athurugiriya
Land For Sale - Athurugiriya

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Athurugiriya
Land For Sale in Athurugiriya

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya
Land for sale in Athurugiriya

23.52 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 615,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Athurugiriya.
Land For Sale in Athurugiriya.

6.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya
Land for sale in Athurugiriya

25.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya
Land for sale in Athurugiriya

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 525,000 පර්ච් එකකට

දින 19
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Athurugiriya
Land for Sale in Athurugiriya

11.55 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 525,000 පර්ච් එකකට

දින 19
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE ATHURUGIRIYA
LAND FOR SALE ATHURUGIRIYA

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Athurugiriya
Land For Sale In Athurugiriya

32.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Athurugiriya
Land For Sale Athurugiriya

6.1 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 22
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Habarakada
Land for sale Habarakada

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 22
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Athurugiriya
Land for sale - Athurugiriya

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 340,000 පර්ච් එකකට

දින 22
Land in Athurugiriya

6.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!