දැන්විම් 103 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale @ Athurugiriya
Land for sale @ Athurugiriya

7.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,262,500 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Next Ariyana Apartments.
Land for sale - Next Ariyana Apartments.

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Athurugiriya
Land for sale - Athurugiriya

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 365,000 පර්ච් එකකට

පැය 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land at athurugiriya malabe 344 bus Rout
Land at athurugiriya malabe 344 bus Rout

375,000.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale -Athurugiriya
Land for sale -Athurugiriya

12.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Athurugiriya
Land For Sale In Athurugiriya

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 435,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya
Land for sale in Athurugiriya

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Athurugiriya
Land for Sale in Athurugiriya

17.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 7,950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Athurugiriya
Land For Sale in Athurugiriya

11.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Athurugiriya , Malabe
Land for Sale Athurugiriya , Malabe

14.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale At Athurugiriya
Land For Sale At Athurugiriya

17.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Athurugiriya
Land in Athurugiriya

10.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - LANDS FOR SALE IN ATHURUGIRIYA
LANDS FOR SALE IN ATHURUGIRIYA

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 239,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land sale - 16.5 Perches Athurigiriya.
Land sale - 16.5 Perches Athurigiriya.

16.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land @ Athurugiriya / Mullegama
Land @ Athurugiriya / Mullegama

8.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Athurugiriya For Sale Lot 18
Land | Athurugiriya For Sale Lot 18

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 297,500 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Athurugiriya For Sale| Lot 22
Land | Athurugiriya For Sale| Lot 22

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 307,500 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Athurugiriya For Sale| Lot 19
Land | Athurugiriya For Sale| Lot 19

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 297,500 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Athurugiriya |For Sale Lot 17
Land | Athurugiriya |For Sale Lot 17

10.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 297,500 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Athurugiriya For Sale| Lot 16
Land | Athurugiriya For Sale| Lot 16

11.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 297,500 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Athurugiriya For Sale|Lot 15
Land | Athurugiriya For Sale|Lot 15

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 297,500 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Lot 11 - Athurugiriya
Land For Sale Lot 11 - Athurugiriya

7.35 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Athurugiriya For Sale |Lot 14
Land | Athurugiriya For Sale |Lot 14

6.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 307,500 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Athurugiriya
Land for Sale in Athurugiriya

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya
Land for sale in Athurugiriya

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 455,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Athurugiriya |For Sale|Lot 14
Land | Athurugiriya |For Sale|Lot 14

6.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 307,500 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Athurugiriya|For Sale|Lot 6
Land | Athurugiriya|For Sale|Lot 6

7.35 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!