දැන්විම් 123 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඉඩම්

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale Anuradhapura
Land for Sale Anuradhapura

34.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-අනුරාධපුර - A land with house for immediate sale In Anuradhapura
A land with house for immediate sale In Anuradhapura

75.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 5,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale in Anuradhapura
Land For Sale in Anuradhapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 430,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-අනුරාධපුර - තන්තිරිමලේ කෘෂිකාර්මික ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිනීමට
තන්තිරිමලේ කෘෂිකාර්මික ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිනීමට

7.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

113.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale Anuradhapura
Land For Sale Anuradhapura

14.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Medawachchiya
Land for Sale in Medawachchiya

3.25 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land with a house for Sale near Anuradapura
Land with a house for Sale near Anuradapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

26.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale - Anuradapura
Land for Sale - Anuradapura

163.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 40,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

7.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 4,100,000 අක්කරයකට

දින 9
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 12,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale - Eppawala
Land for sale - Eppawala

6.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale - Anuradhapura
Land for sale - Anuradhapura

60.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 7,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale Kabithigollewa
Land for Sale Kabithigollewa

1.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Prime North Lake - Thisa wewa
Prime North Lake - Thisa wewa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 320,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Prime Royal Terrace - Puliyankulam
Prime Royal Terrace - Puliyankulam

1.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale in Anuradhapura
Land For Sale in Anuradhapura

42.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-අනුරාධපුර - ඉඩමක් විකිණීමට - අනුරාධපුර
ඉඩමක් විකිණීමට - අනුරාධපුර

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 165,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Primeland Land for Sale anuradhapura
Primeland Land for Sale anuradhapura

10.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale -Thambuttegama
Land for sale -Thambuttegama

1.9 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
Land for sale in Tambuttegama

43.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-අනුරාධපුර - 45 Acres Land for Sale Maradankadawala
45 Acres Land for Sale Maradankadawala

45.0 අක්කර

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,600,000 අක්කරයකට

දින 15
ඉඩම්-අනුරාධපුර - EPPAWALA TOWN LAND FOR SALE
EPPAWALA TOWN LAND FOR SALE

56.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!