දැන්විම් 71 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඉඩම්

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

16.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 245,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

6.25 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - ඉතා ඉක්මනින් විකිණීම මොරගොඩ
ඉතා ඉක්මනින් විකිණීම මොරගොඩ

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Clear land in Anuradhapura
Clear land in Anuradhapura

1.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 29,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for immediate sale in Medawachchiya
Land for immediate sale in Medawachchiya

3.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale In Anuradhapura
Land For Sale In Anuradhapura

30.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

62.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land in Tambuttegama
Land in Tambuttegama

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Residential in Anuradhapura
Land for Residential in Anuradhapura

16.5 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

11.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale Near Anuradhapura
Land for Sale Near Anuradhapura

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 425,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Teak Land for sale Anuradhapura
Teak Land for sale Anuradhapura

2.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 4,950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 25,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

38.7 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 8,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-අනුරාධපුර - 45 Acres Land for Sale Maradankadawala
45 Acres Land for Sale Maradankadawala

45.0 අක්කර

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,500,000 අක්කරයකට

දින 12
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land in Anuradhapura
Land in Anuradhapura

32.98 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

17.5 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Medawachchiya
Land for sale in Medawachchiya

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 40,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-අනුරාධපුර - land for sale Anuradhapura
land for sale Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in anuradhapura
Land for sale in anuradhapura

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

42.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 21
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

160.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 139,000 පර්ච් එකකට

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!