දැන්විම් 101 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඉඩම්

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land in Anuradhapura Town Area
Land in Anuradhapura Town Area

15.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale - Anuradhapura
Land for sale - Anuradhapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Prime City point 3 -Saliyamawatha
Prime City point 3 -Saliyamawatha

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 79,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - House for sale in Mihinthale
House for sale in Mihinthale

66.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale- Anuradhapura
Land for sale- Anuradhapura

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land With commercial property
Land With commercial property

60.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 8,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

24.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 124,997 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land with house Sale - Anuradhapura
Land with house Sale - Anuradhapura

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 25,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for Sale in Anuradhapura
Land for Sale in Anuradhapura

87.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land in Anuradhapura.
Land in Anuradhapura.

171.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 7,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

15.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale in Anuradhapura
Land For Sale in Anuradhapura

173.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 17,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Half Built House For Sale In Habarana
Half Built House For Sale In Habarana

94.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-අනුරාධපුර - අගනා බිම් කොටසක්,අනුරාධපුර
අගනා බිම් කොටසක්,අනුරාධපුර

60.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale In Mihintale
Land For Sale In Mihintale

2.5 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 10,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Bare land for sale Anuradhapura
Bare land for sale Anuradhapura

14.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale In Anuradhapura
Land For Sale In Anuradhapura

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale In Anuradhapura
Land For Sale In Anuradhapura

15.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 525,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale anuradhapura
Land for sale anuradhapura

120.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land dale with house - Anuradhapura
Land dale with house - Anuradhapura

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradapura
Land for sale in Anuradapura

160.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 14,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-අනුරාධපුර - ඉඩමක් විකිණීමට ඇත - අනුරාධපුර
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත - අනුරාධපුර

1.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!