දැන්විම් 121 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඉඩම්

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Heart City
Land In Anuradhapura | Heart City

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Golden Gate
Land In Anuradhapura | Golden Gate

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale with House Talawa
Land for sale with House Talawa

62.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Prime North Lake
Land In Anuradhapura | Prime North Lake

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Prime Lotus
Land In Anuradhapura | Prime Lotus

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Royal Terrace
Land In Anuradhapura | Royal Terrace

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | City Point
Land In Anuradhapura | City Point

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

6.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 900,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale In Anuradhapura
Land For Sale In Anuradhapura

20.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

80.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 45,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale in Galnewa
Land For Sale in Galnewa

25.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-අනුරාධපුර - අනුරාධපුර සින්නක්කර ඉඩමක් විකිණීමට
අනුරාධපුර සින්නක්කර ඉඩමක් විකිණීමට

83.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Nature Park
Land In Anuradhapura | Nature Park

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Nachchaduwa New
Land In Anuradhapura | Nachchaduwa New

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Heart City
Land In Anuradhapura | Heart City

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Golden Gate
Land In Anuradhapura | Golden Gate

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land In Anuradhapura | Diamond City
Land In Anuradhapura | Diamond City

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 102,500 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land in Anuradhapura | CITY POINT 4
Land in Anuradhapura | CITY POINT 4

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 79,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land in Anuradhapura | CITY POINT 3
Land in Anuradhapura | CITY POINT 3

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

30.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 1,850,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura
Land for sale Anuradhapura

120.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 10,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale In Anuradhapura
Land For Sale In Anuradhapura

41.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Bare land for sale in Anuradhapura
Bare land for sale in Anuradhapura

15.7 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 265,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale Anuradhapura
Land For Sale Anuradhapura

10.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 600,000 අක්කරයකට

දින 12
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale in Anuradhapura
Land for sale in Anuradhapura

4.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 25,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land For Sale Rajanganaya
Land For Sale Rajanganaya

2.0 අක්කර

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-අනුරාධපුර - Land for sale Anuradhapura pujanagaraya
Land for sale Anuradhapura pujanagaraya

40.0 පර්චස්

අනුරාධපුර, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!