දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Brick machine-Gadol kapana machine
Brick machine-Gadol kapana machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - WATER PUMP
WATER PUMP

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Coconut Oil Machine
Coconut Oil Machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 525,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Ice Packet Machine
Ice Packet Machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 295,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Concrete Hollow Block Macking Machine
Concrete Hollow Block Macking Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 839,050

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Concrete Hollow Block Macking Machine
Concrete Hollow Block Macking Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 605,500

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Concrete Block Making Machine
Concrete Block Making Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,944,400

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Semi-Automatic Concrete Making Machine
Semi-Automatic Concrete Making Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 863,300

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Semi-Automatic Concrete Block Machine
Semi-Automatic Concrete Block Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 623,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Qtj4-40 Concrete Block Making Machine
Qtj4-40 Concrete Block Making Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 446,340

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - High Quality Commercial kitchen
High Quality Commercial kitchen

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,950,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Rice mill
Rice mill

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - M7MI moving block making machine
M7MI moving block making machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,068,600

දින 49
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Motor
Motor

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 55
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Digital printing machine Roland
Digital printing machine Roland

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!