දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Compressor n all tools
Compressor n all tools

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 120,000

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Cutting Disc & Grinding
Cutting Disc & Grinding

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - හෝටලයකට අවශ්‍ය උපකරණ
හෝටලයකට අවශ්‍ය උපකරණ

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 140,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Soil Brick Making Machine
Soil Brick Making Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,424,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Manual soil brick making machine
Manual soil brick making machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 156,800

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Hot-sale concrete block making machine
Hot-sale concrete block making machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,024,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Small Concrete Hollow Block Machine
Small Concrete Hollow Block Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 560,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Offset machine
Offset machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 90,000

දින 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Rice Mill Machine
Rice Mill Machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 220,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Rice Mill Equipments For Sale
Rice Mill Equipments For Sale

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Qt4-30 Block Making Machine
Qt4-30 Block Making Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 744,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Qt4-25 Concrete Block Making Machine
Qt4-25 Concrete Block Making Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,488,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Qt4-24 Concrete Block Machine
Qt4-24 Concrete Block Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 771,150

දින 34
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Rice mill equipments
Rice mill equipments

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 490,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Qtj4-40 Concrete Block Making Machine
Qtj4-40 Concrete Block Making Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 466,395

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - M7MI moving block making machine
M7MI moving block making machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,068,600

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Dari compressor.200 Li 2
Dari compressor.200 Li 2

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 54
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Cool room /freezer/bottle cooler
Cool room /freezer/bottle cooler

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,100,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!