දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Shipping contenar boc
Shipping contenar boc

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 180,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Block gal Machine
Block gal Machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - KORD Machine
KORD Machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,850,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - QT4-20Hydralic automatic block machine
QT4-20Hydralic automatic block machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,867,164

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Automatic Soil Brick Machine
Automatic Soil Brick Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,631,760

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - QT40-1 block machine
QT40-1 block machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 725,400

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - QTJ4-40 Block Machine
QTJ4-40 Block Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 452,400

දින 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Dryer (ඩ්‍රයරය)
Dryer (ඩ්‍රයරය)

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - HR1-25 soil interlocking brick machine
HR1-25 soil interlocking brick machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 592,800

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - QT4-20 block make machine
QT4-20 block make machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,867,161

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - QT10-15 Full-Automatic block machine
QT10-15 Full-Automatic block machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,405,824

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - QT4-15 Full automatic block machine line
QT4-15 Full automatic block machine line

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,713,812

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - HENRY QT4-20 cement brick making machine
HENRY QT4-20 cement brick making machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,855,210

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - QT4-30 paver block making machine
QT4-30 paver block making machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 717,140

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - QT4-15 automatic concrete block machine
QT4-15 automatic concrete block machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,398,620

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Henry Block Machine
Henry Block Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 725,400

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - M7MI moving block making machine
M7MI moving block making machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,068,600

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - QMR 2-40 Brick making machine
QMR 2-40 Brick making machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 191,880

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Henry Block Machine
Henry Block Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 464,880

දින 29

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!