දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Welding Machine (Miller)
Welding Machine (Miller)

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - M7MI moving block making machine
M7MI moving block making machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,068,600

පැය 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Motor
Motor

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Digital printing machine Roland
Digital printing machine Roland

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Welding Machine (Miller)
Welding Machine (Miller)

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Coconut oil Mechine
Coconut oil Mechine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Block machine
Block machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Cocanat oil mils
Cocanat oil mils

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 215,000

දින 23
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Tyer shop item
Tyer shop item

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 260,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Ice cube machine
Ice cube machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Block making machine in Sri Lanka
Block making machine in Sri Lanka

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,514,377

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Concrete Hollow Block Macking Machine
Concrete Hollow Block Macking Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,903,071

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Block Macking Machine in Sri Lanka
Block Macking Machine in Sri Lanka

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 739,350

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - block making machine in Sri Lanka
block making machine in Sri Lanka

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,478,700

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - block making machine in Sri Lanka
block making machine in Sri Lanka

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 771,150

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Block making machine in Sri Lanka
Block making machine in Sri Lanka

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 556,500

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - hot-sale block machine in Sri Lanka
hot-sale block machine in Sri Lanka

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 461,100

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Concrete Hollow Block Macking Machine
Concrete Hollow Block Macking Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 556,500

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Small Type Conerete Block Machine
Small Type Conerete Block Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 461,100

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - CEMENT BLOCK MACHINE
CEMENT BLOCK MACHINE

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 925,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Block Brick Machine
Block Brick Machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Tyre Work Shop Items
Tyre Work Shop Items

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 260,000

දින 54
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Block gal machines
Block gal machines

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 78,000

දින 54
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Block Making Machine
Block Making Machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 55
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Hydraulic Diesel Concrete Block machine
Hydraulic Diesel Concrete Block machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 116,250

දින 56
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Automatic Concrete Block making machine
Automatic Concrete Block making machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 232,500

දින 56

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!