දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Injection Moulding Machine
Injection Moulding Machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-අනුරාධපුර - Denyo 30 kva generator
Denyo 30 kva generator

අනුරාධපුර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 790,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Compressor n all tools
Compressor n all tools

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 120,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Cutting Disc & Grinding
Cutting Disc & Grinding

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40

දින 14
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-අනුරාධපුර - Cumins Generator
Cumins Generator

අනුරාධපුර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,100,000

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-අනුරාධපුර - LOKU GADOL & PODI
LOKU GADOL & PODI

අනුරාධපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 15

දින 18
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-අනුරාධපුර - Teak wood
Teak wood

අනුරාධපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 285

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - හෝටලයකට අවශ්‍ය උපකරණ
හෝටලයකට අවශ්‍ය උපකරණ

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 140,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Soil Brick Making Machine
Soil Brick Making Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,424,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Manual soil brick making machine
Manual soil brick making machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 156,800

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Hot-sale concrete block making machine
Hot-sale concrete block making machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,024,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Small Concrete Hollow Block Machine
Small Concrete Hollow Block Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 560,000

දින 22
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-අනුරාධපුර - ගඩොල්(BRICKS)
ගඩොල්(BRICKS)

අනුරාධපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Offset machine
Offset machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 90,000

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Rice Mill Machine
Rice Mill Machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 220,000

දින 30
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Rice Mill Equipments For Sale
Rice Mill Equipments For Sale

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 30
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-අනුරාධපුර - GF3-C188 200KVA Diesel Generator
GF3-C188 200KVA Diesel Generator

අනුරාධපුර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,500,000

දින 33
CAR IMPORT PERMIT

අනුරාධපුර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

දින 34
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Qt4-30 Block Making Machine
Qt4-30 Block Making Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 744,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Qt4-25 Concrete Block Making Machine
Qt4-25 Concrete Block Making Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,488,000

දින 36
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Qt4-24 Concrete Block Machine
Qt4-24 Concrete Block Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 771,150

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Rice mill equipments
Rice mill equipments

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 490,000

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Qtj4-40 Concrete Block Making Machine
Qtj4-40 Concrete Block Making Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 466,395

දින 49
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - M7MI moving block making machine
M7MI moving block making machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,068,600

දින 54
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Dari compressor.200 Li 2
Dari compressor.200 Li 2

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!