දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Digital printing machine Roland
Digital printing machine Roland

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

පැය 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-අනුරාධපුර - ගඩොල්(BRICKS)
ගඩොල්(BRICKS)

අනුරාධපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11

දින 2
බස් රෑට් පර්මිට් එකක් අවශ්‍යයි

අනුරාධපුර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Coconut oil Mechine
Coconut oil Mechine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-අනුරාධපුර - Gadol (Brisk)
Gadol (Brisk)

අනුරාධපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 16

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Block machine
Block machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Cocanat oil mils
Cocanat oil mils

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 215,000

දින 16
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-අනුරාධපුර - Rajanganaya Gadol
Rajanganaya Gadol

අනුරාධපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 13

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Tyer shop item
Tyer shop item

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 260,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Ice cube machine
Ice cube machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 21
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-අනුරාධපුර - Diesel Generator 200 KW
Diesel Generator 200 KW

අනුරාධපුර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,500,000

දින 25
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-අනුරාධපුර - Anuradapura Loku Gadol
Anuradapura Loku Gadol

අනුරාධපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Block making machine in Sri Lanka
Block making machine in Sri Lanka

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,514,377

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Concrete Hollow Block Macking Machine
Concrete Hollow Block Macking Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,903,071

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Block Macking Machine in Sri Lanka
Block Macking Machine in Sri Lanka

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 739,350

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - block making machine in Sri Lanka
block making machine in Sri Lanka

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,478,700

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - block making machine in Sri Lanka
block making machine in Sri Lanka

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 771,150

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Block making machine in Sri Lanka
Block making machine in Sri Lanka

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 556,500

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - hot-sale block machine in Sri Lanka
hot-sale block machine in Sri Lanka

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 461,100

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Concrete Hollow Block Macking Machine
Concrete Hollow Block Macking Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 556,500

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Small Type Conerete Block Machine
Small Type Conerete Block Machine

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 461,100

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - CEMENT BLOCK MACHINE
CEMENT BLOCK MACHINE

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 925,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Block Brick Machine
Block Brick Machine

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 39
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-අනුරාධපුර - Mobility Scooter
Mobility Scooter

අනුරාධපුර, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 200,000

දින 47
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Tyre Work Shop Items
Tyre Work Shop Items

අනුරාධපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 260,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!