මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අම්පාර ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් භාණ්ඩ හා අයිතම

දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි