Rodney Foreign Employment (Pvt) LtdPioneer in Recruiting
அங்கத்துவம்
மே 2018 முதல் உறுப்பினர்
மூடப்பட்டுள்ளதுதிங்கட்கிழமை 9:00 முற்பகல் திறக்கிறது
No 4,International Buddhist Center,Wellawatte,Colombo 06 (Sea Side)வரைபடத்தில் காண்க
அனைத்து விளம்பரங்களும் Rodney Foreign Employment (Pvt) Ltd இடமிருந்து (15 இல் 1-15)