අපි ඔබ සුරකිමු!!

அனைத்து விளம்பரங்களும் Punchi Car Niwasa இடமிருந்து (189 இல் 1-25)

கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki Wagon R 2018

Suzuki Wagon R 2018

41,447 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,590,000

1 நாள்
கார்கள்-கொழும்பு - Toyota Corolla 121 2003

Toyota Corolla 121 2003

165,406 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,775,000

2 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Maruti Suzuki Zen 2011

Maruti Suzuki Zen 2011

99,214 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 2,150,000

2 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Toyota Belta 2007

Toyota Belta 2007

111,062 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,775,000

2 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Daihatsu Mira 2015

Daihatsu Mira 2015

48,275 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,490,000

2 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki Wagon R 2018

Suzuki Wagon R 2018

31,150 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,690,000

2 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Nissan AD Wagon Y11 2000

Nissan AD Wagon Y11 2000

127,822 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 2,090,000

2 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Kia Picanto 2005

Kia Picanto 2005

73,159 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 2,490,000

2 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Toyota Premio 2010

Toyota Premio 2010

85,436 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 6,150,000

3 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki Swift 2004

Suzuki Swift 2004

84,790 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,050,000

4 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki Wagon R 2014

Suzuki Wagon R 2014

65,699 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,290,000

4 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki Hustler 2015

Suzuki Hustler 2015

42,597 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,495,000

4 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Toyota Aqua 2013

Toyota Aqua 2013

83,014 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 4,560,000

4 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Toyota Aqua 2014

Toyota Aqua 2014

85,054 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 4,550,000

4 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Nissan Sunny N16 2010

Nissan Sunny N16 2010

163,528 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,690,000

4 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Mitsubishi eK Wagon 2018

Mitsubishi eK Wagon 2018

32,745 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,570,000

4 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Micro Panda 2014

Micro Panda 2014

69,732 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 1,795,000

4 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Maruti Suzuki Alto 2015

Maruti Suzuki Alto 2015

47,523 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 2,295,000

4 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Micro Panda Cross 2017

Micro Panda Cross 2017

36,529 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 2,450,000

4 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Honda Vezel 2015

Honda Vezel 2015

107,627 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 5,595,000

4 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Hyundai Excel 1993

Hyundai Excel 1993

116,918 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 1,150,000

4 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki A-Star 2012

Suzuki A-Star 2012

82,548 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 2,795,000

4 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki Celerio 2015

Suzuki Celerio 2015

77,357 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,190,000

4 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Toyota Corolla 121 2000

Toyota Corolla 121 2000

120,253 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,695,000

4 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Suzuki Hustler 2015

Suzuki Hustler 2015

42,597 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,495,000

6 நாட்கள்

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
இன்று திறந்திருக்கும்:  9:00 முற்பகல் –  5:30 பிற்பகல்

පුංචි කාර් නිවස, පුංචි කාර් හන්දිය, පුංචි කාර් පාර, මාලබේ.

0112413XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0112413865
மின்னஞ்சல்