Best Products for You

அனைத்து விளம்பரங்களும் Multi Audio Visual இடமிருந்து (41 இல் 1-25)

வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - ICON Duo44 Live USB Audio Interface

ICON Duo44 Live USB Audio Interface

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 25,900

6 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - JBL SRX718 Subwoofer Imported Empty Box (Pair)

JBL SRX718 Subwoofer Imported Empty Box (Pair)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 35,000

11 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - SRX725 Two Way Double Top (Pair)

SRX725 Two Way Double Top (Pair)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 95,000

11 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - JBL SRX725 Imported Empty Box (Pair)

JBL SRX725 Imported Empty Box (Pair)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 34,000

11 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - JBL SRX718 18" High Power Subwoofer System (Pair)

JBL SRX718 18" High Power Subwoofer System (Pair)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 75,000

11 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - ICON PlatformU22 (ProDrive III) USB 3.0 audio interface

ICON PlatformU22 (ProDrive III) USB 3.0 audio interface

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 35,900

11 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - JBL SRX715 Imported Empty Box (Pair)

JBL SRX715 Imported Empty Box (Pair)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 32,500

23 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - Mackie HD1531 15" 3-Way 1800W Powered Loudspeaker

Mackie HD1531 15" 3-Way 1800W Powered Loudspeaker

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 226,200

29 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - Allen & Heath ZED-22FX Mixer with FX for Live Sound and Recording

Allen & Heath ZED-22FX Mixer with FX for Live Sound and Recording

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 78,190

30 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - M-AUDIO M3-6 Three-Way Active Studio Monitor

M-AUDIO M3-6 Three-Way Active Studio Monitor

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 50,675

30 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - ALLEN & HEATH ZED-24 Mixer for Live Sound and Recording

ALLEN & HEATH ZED-24 Mixer for Live Sound and Recording

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 85,640

30 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - Allen&Heath Qu-32 Chrome Edition Digital Mixer (Original)

Allen&Heath Qu-32 Chrome Edition Digital Mixer (Original)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 463,050

30 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - Mackie Thump 15BST Boosted 1300W 15 inch Powered Speaker

Mackie Thump 15BST Boosted 1300W 15 inch Powered Speaker

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 101,138

30 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - Mackie Thump 12BST Boosted 1300W 12 inch Powered Speaker

Mackie Thump 12BST Boosted 1300W 12 inch Powered Speaker

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 83,138

30 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - SAMSON DMK7KT 7Kit - 7-Piece Drum Mic Set

SAMSON DMK7KT 7Kit - 7-Piece Drum Mic Set

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 25,276

30 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - Soundking DD006 Microphone Stand

Soundking DD006 Microphone Stand

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 4,100

30 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - SAMSON MK10 Lightweight Microphone Boom Stand

SAMSON MK10 Lightweight Microphone Boom Stand

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 3,580

30 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - Soundking DD077B Studio Desk Microphone Stand

Soundking DD077B Studio Desk Microphone Stand

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 7,900

30 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - INKEL GA4000 PROFESSIONAL POWER AMPLIFIER

INKEL GA4000 PROFESSIONAL POWER AMPLIFIER

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 87,638

30 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - INKEL MH4400 PROFESSIONAL AMPLIFIER

INKEL MH4400 PROFESSIONAL AMPLIFIER

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 78,638

31 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - INKEL MH4800 PROFESSIONAL AMPLIFIER

INKEL MH4800 PROFESSIONAL AMPLIFIER

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 96,638

31 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - INKEL DSP8800 PROFESSIONAL PERFORMANCE AMPLIFIER

INKEL DSP8800 PROFESSIONAL PERFORMANCE AMPLIFIER

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 140,063

31 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - Soundking SF629 Music Stand

Soundking SF629 Music Stand

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 5,350

31 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - Soundcraft Signature 12 Compact analogue mixing

Soundcraft Signature 12 Compact analogue mixing

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 62,412

31 நாட்கள்
வாத்தியக் கருவிகள்-கொழும்பு - Soundcraft Signature 16 Compact analogue mixing

Soundcraft Signature 16 Compact analogue mixing

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வாத்தியக் கருவிகள்

ரூ 77,625

31 நாட்கள்

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  9:30 முற்பகல் –  6:30 பிற்பகல்

No.11, 1st Cross Street, Colombo 11

மின்னஞ்சல்