விளம்பரம் வடிகட்டப்பட வேண்டியது

தோட்டக் கருவிகள் விற்பனைக்கு உண்டு

விளம்பரங்கள் எதுவுமில்லை!