මැණික්

Isuru Milan Rathnasekara மூலம் விற்பனைக்கு17 செப்ட் 10:52 பிற்பகல்அவிஸ்ஸாவெல்ல, கொழும்பு

ரூ 2,000

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்


මිල ගනන් කතා කර ගත හැක.
ඕනම වර්ගයක කපා ඔප දැමූ හෝ කපා ඔප නොදැමූ මැණික් ගල් ලබා ගත හැක..


நிபந்தனைகள்:
புதிய
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0702303810

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை

இந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு

இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க

ஒத்த விளம்பரங்கள்