බෙදාහැරීමේ නියෝජිත වරුන්/වරියන් - කඩුවෙල

බෙදාහැරීමේ නියෝජිත වරුන්/වරියන් - කඩුවෙල

அன்று 18 ஏப்ரல் 10:36 முற்பகல், கடுவெல, கொழும்பு
707பார்வைகள்
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் முடிந்துவிட்டது
வேலை வழங்குநர்:
Domestic Express Pvt Ltd (Domex)
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 4 - 80,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2024-04-30
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
 Domestic Express (Pvt) Ltd கொழும்பு
Domestic Express (Pvt) Ltd
அங்கத்துவம்
ஜனவரி 2024 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: Online மோசடிகளைத் தவிர்க்கவும்
  • கார்டு விவரங்கள் அல்லது OTP இலக்கங்களை ஒருபோதும் யாரிடமும் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம், பணம் செலுத்தும் முன் பொருட்களை நேரில் சென்று சரிபார்க்கவும். ikman டெலிவரி சேவைகளை வழங்குவதில்லை. விழிப்புடன் இருங்கள்!
அனைத்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் காண்க