මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කුලියට හි කාමර සහ නිවාස කොටස් | වත්තල

දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි