වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Assistant Pharmacist - Ratmalana
Assistant Pharmacist - Ratmalana

Sukitha Pharmacy & clinic (pvt) ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 8
Accounts Assistant - Ratmalana

K.A.B. Ferdinando Furnishes & Decorators

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Uber Driver - Ratmalana
Uber Driver - Ratmalana

UTAXI

රු 25,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
Driver - Ratmalana

Hodamu Pvt Ltd

රු 35,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive - Rathmalana
Marketing Executive - Rathmalana

Reliance Technologies (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator Cum Receptionist
Data Entry Operator Cum Receptionist

Reliance Technologies (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - General Clerk - Ratmalana
General Clerk - Ratmalana

isuru recruitment

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - මුදල් අයකැමි - රත්මලාන
මුදල් අයකැමි - රත්මලාන

හමීඩියා ස්ටෝර්ස් පුද්ගලික සමාගම

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වෙළඳ සහයක (පුහුණු / නුපුහුණු) - රත්මලාන
වෙළඳ සහයක (පුහුණු / නුපුහුණු) - රත්මලාන

හමීඩියා ස්ටෝර්ස් පුද්ගලික සමාගම

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Care Officer - Ratmalana
Customer Care Officer - Ratmalana

Etisalat Lanka Pvt Ltd

රු 15,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Clerk - Ratmalana
Clerk - Ratmalana

Sakura Delivery and Transport

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Ratmalana
Data Entry Operator - Ratmalana

PROMPT XPRESS (PVT) LTD

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කම්කරු - රත්මලාන
කම්කරු - රත්මලාන

IDEAL Group

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
Data Entry Operator - Ratmalana

Yasiru Auto Parts Dealers

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier - Ratmalana
Cashier - Ratmalana

Sukitha Pharmacy & Clinic (pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Nurse - Ratmalana
Nurse - Ratmalana

Sukitha Pharmacy & Clinic (pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Officer - Ratmalana
Sales Officer - Ratmalana

Linta Enterprises (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Assistants - Ratmalana
Marketing Assistants - Ratmalana

Sakurai Aviation Limited

රු 10,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
Technical Officer - Ratmalana

R.A.Construction and engineering pvt. ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 36
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Salesman - Ratmalana
Salesman - Ratmalana

M-I ENTERPRISES

රු 15,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 36
Mobile Repair Technician - Ratmalana

SENITCOM IT SOLUTION, Ratmalana

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37
Sales Representative - Ratmalana

Yasiru Auto Parts Dealers

රු 40,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Personal Assistant - Rathmalana
Personal Assistant - Rathmalana

3D energy Ltd

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Supervisor (Male / Female) - Ratmalana
Supervisor (Male / Female) - Ratmalana

DMI (PVT) LTD

රු 30,000 - 36,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - IT Trainees - Rathmalana
IT Trainees - Rathmalana

Mincom IT Solutions

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!