වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Driver (Pickme/Uber) - Rathmalana

UTAXI

රු 35,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Assistant Pharmacist - Ratmalana
Assistant Pharmacist - Ratmalana

Sukitha Pharmacy & Clinic (pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive - Rathmalana
Marketing Executive - Rathmalana

The Headmasters

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier - Ratmalana
Cashier - Ratmalana

Private poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driver - Ratmalana
Driver - Ratmalana

Vishaka Tennakoon

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Production Coordinator - Ratmalana

Asian Chill Equipment (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Front Officer (Female) - Ratmalana

Asian Chill Equipment (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee IT Executive - Ratmalana
Trainee IT Executive - Ratmalana

Mincom IT Solutions

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Driver - Rathmalana

Hameedia Stores Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant - Ratmalana
Accounts Assistant - Ratmalana

Graceland Enterprises

රු 24,000 - 28,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Associate - Ratmalana
Sales Associate - Ratmalana

Hameedia Men's Fashion

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Front Office Executive(Female)
Front Office Executive(Female)

The Headmasters

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Driver - Rathmalana
Delivery Driver - Rathmalana

www.washapp.lk

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Ratmalana
Sales Assistant - Ratmalana

Tecpacking Lanka PVT Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Data Entry Operator - Ratmalana

Yasiru Auto Parts Dealers

රු 22,000 - 27,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Recovery Officers - Ratmalana

Veltro Credit Management (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Shop Assistant - Ratmalana
Shop Assistant - Ratmalana

Hameedia Men's Fashion

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Pharmacy Cashier - Ratmalana
Pharmacy Cashier - Ratmalana

Sukitha Pharmacy & Clinic (pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Pharmacy Cashier - Ratmalana
Pharmacy Cashier - Ratmalana

Sukitha Pharmacy & Clinic (pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Representative - Rathmalana
Sales Representative - Rathmalana

RATHNAYAKE ENTERPRICES

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
තේ බෑග් නිෂ්පාදන කොන්ත්රාත්කරුවන්

Quik Pak Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Front Office Executive - Ratmalana
Front Office Executive - Ratmalana

The Headmasters

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Sales Representative - Ratmalana
Trainee Sales Representative - Ratmalana

LGL MARKETING SERVICES (PVT) LTD.

රු 1

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
Audit Trainee - Rathmalana

Sarukkali Associates (Chartered Accountants)

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Assistant - Ratmalana
Office Assistant - Ratmalana

sk quick cabs

රු 15,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!