වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Sales Executive - Ratmalana

Selikno holdings(pvt)ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Ass.Accountant (Male) - Ratmalana
Ass.Accountant (Male) - Ratmalana

The Headmasters Lanka Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - රත්මලාන
නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - රත්මලාන

Sihashakthi Pvt Ltd

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - රත්මලාන
ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - රත්මලාන

Sihashakthi Pvt Ltd

රු 38,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Branch Manager - Maharagama
Branch Manager - Maharagama

Asia Group And Ruvisia Advertising (pvt) ltd

රු 18,500 - 55,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Accounts Assistant - Ratmalana

Target Pack

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Assistant It Manager - Ratmalana
Assistant It Manager - Ratmalana

Mincom IT

රු 30,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - සුපරීක්ෂක තනතුර - රත්මලාන
සුපරීක්ෂක තනතුර - රත්මලාන

MS TELECOM SERVICES

රු 30,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක / කොළඹ - රත්මලාන
වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක / කොළඹ - රත්මලාන

Recruitment Company

රු 50,000 - 58,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Production supervisor - Ratmalana

Javana Graphics Pvt. Ltd.

රු 35,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Supervisor - Ratmalana
Marketing Supervisor - Ratmalana

innovage international

රු 25,000 - 65,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ටින්කර් - රත්මලාන සේවා ස්ථානය
ටින්කර් - රත්මලාන සේවා ස්ථානය

IDEAL Group

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Service Adviser - Rathmalana
Service Adviser - Rathmalana

The Headmasters Lanka Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වෙල්ඩර් - රත්මලාන සේවා ස්ථානය
වෙල්ඩර් - රත්මලාන සේවා ස්ථානය

IDEAL Group

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
Cashier - Rathmalana

Tomato Restaurant

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Store Keeper - Ratmalana
Store Keeper - Ratmalana

ISURU RECRUITMENT

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
Sales Executive - Ratmalana

Selikno holdings(pvt)ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
Sales Executive (Auto Parts / Auto Mechanical Paint) - Ratmalana

BJ Auto

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - පුහුනු/නුපුහුණු සුපරීක්ෂක - රත්මලාන
පුහුනු/නුපුහුණු සුපරීක්ෂක - රත්මලාන

stallion advertising company

රු 25,000 - 55,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
Housemaid - Ratmalana

Well established couple

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ලේබල් අoශයේ සේවකයින් - රත්මලාන
ලේබල් අoශයේ සේවකයින් - රත්මලාන

Excellent Job

රු 38,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Counter Sales Assistant - Rathmalana
Counter Sales Assistant - Rathmalana

IDEAL Group

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Beautician cum Hair Stylist - Ratmalana
Beautician cum Hair Stylist - Ratmalana

Salon Rapunzel's

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
Driver - Ratmalana

Etal Group Private Limited

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 36
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Pharmacist - Ratmalana
Pharmacist - Ratmalana

Sukitha Pharmacy & Clinic (pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Software System Support Assistant - Ratmalana
Software System Support Assistant - Ratmalana

W.I. Tel Solutions Pvt Ltd

රු 10,000 - 15,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!