දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Newly build room for rent-Rajagiriya
Newly build room for rent-Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

පැය 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding Place in Rajagiriya
Boarding Place in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Rajagiriya
Annex for Rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding room rent Rajagiriya
Boarding room rent Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Rajagiriya
Room for rent - Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Rajagiriya
Room for rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for girls in Rajagiriya
Rooms for girls in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms available for rent rajagiriya
Rooms available for rent rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Rajagiriya
Room for rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Rajagiriya
Room for rent - Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent Rajagiriya
Rooms for rent Rajagiriya

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,500 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent in Rajagiriya
Annex For Rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ROOM FOR RENT IN RAJAGIRIYA
ROOM FOR RENT IN RAJAGIRIYA

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 20
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for girls at Rajagiriya
Rooms for girls at Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 24
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair Annex - Kalapaluwawa Rajagiriya
Upstair Annex - Kalapaluwawa Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 25
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Rajagiriya
Room for rent in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 26
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Rajagiriya(IDH)
Room for rent in Rajagiriya(IDH)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 26
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex in rajagiriya
Annex in rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 27
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding House Rajagiriya
Boarding House Rajagiriya

කාමර: 9, නානකාමර: 4

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 100,000 මසකට

දින 28
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding rooms for girls in Rajagiriya
Boarding rooms for girls in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Rajagiriya
Annex for Rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Gothatuwa, Rajagiriya
Room for rent in Gothatuwa, Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 34
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 2 Bed room house for rent - Rajagiriya
2 Bed room house for rent - Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 36
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent - Rajagiriya
Room For Rent - Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 39
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Rajagiriya
Annex for Rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!