දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - A Spacious Room For Rent In Rajagiriya
A Spacious Room For Rent In Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

පැය 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Furnished Luxury Room in Rajagiriya
Furnished Luxury Room in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent Rajagiriya
Rooms For Rent Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms only For Girls In Rajagiriya
Rooms only For Girls In Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Rajagiriya
Room for rent in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room in Rajairiya
Room in Rajairiya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Ladies Only - Rajagiriya
Rooms for Ladies Only - Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ROOM IN RAJAGIRIYA
ROOM IN RAJAGIRIYA

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Furnished Studio Flat-Annex Rajagiriya
Furnished Studio Flat-Annex Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rajagiriya - Kalapaluwawa Annex for rent
Rajagiriya - Kalapaluwawa Annex for rent

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Nawala Annex for rent
Nawala Annex for rent

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Rajagiriya
Room for rent in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 25
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Rajagiriya(IDH)
Annex for rent - Rajagiriya(IDH)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 32,000 මසකට

දින 29
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent @ rajagiriya
Room for rent @ rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 34
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room in Nawala,Rajagiriya (Only Girls)
Room in Nawala,Rajagiriya (Only Girls)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 35
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent
Room For Rent

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 40
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for girls at Rajagiriya
Rooms for girls at Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 44
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Rajagiriya
Room For Rent In Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 45
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Boarding - Rajagiriya
Rooms For Boarding - Rajagiriya

කාමර: 10, නානකාමර: 5

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 46
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding Room For Rent (Rajagiriya)
Boarding Room For Rent (Rajagiriya)

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 56
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Rajagiriya
Annex for rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 57
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for girls in Rajagiriya
Room for girls in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!