දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Rajagiriya
Annex for Rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Fully furnished annex Rajagiriya
Fully furnished annex Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Rajagiriya
Room for rent - Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair Annex for Rent in Rajagiriya
Upstair Annex for Rent in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Furnished Single Bed Room for Rent Madinnagoda ,Rajagiriya.
Furnished Single Bed Room for Rent Madinnagoda ,Rajagiriya.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms in Rajagiriya
Rooms in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Rajagiriya
Annex for Rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,500 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Rajagiriya
Room for Rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Rajagiriya
Annex for rent in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 60,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Rajagiriya
Room for Rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Rajagiriya
Room for rent in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Rajagiriya
Room for Rent - Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Rajagiriya
Annex for rent in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 21
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 2 Bedroom unit for rent in - Rajagiriya
2 Bedroom unit for rent in - Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 21
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent in Rajagiriya
Annex For Rent in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

දින 21
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Rajagiriya
Room for rent in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 26
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Men - Rajagiriya
Rooms for Men - Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 27
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Rajagiriya
Room for rent - Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

දින 28
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in rajagiriya
Room for rent in rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 29
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House For Rent In Rajagiriya
House For Rent In Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 29
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House for Rent in Rajagiriya
House for Rent in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent – Rajagiriya
Annex for Rent – Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 32
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House for Rent in Nawala
House for Rent in Nawala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 50,000 මසකට

දින 33
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent - rajagiriya
Rooms for rent - rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 35
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Girls in Rajagiriya
Rooms for Girls in Rajagiriya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!