දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - TWO WEEKS OLD COUNTRY CHICKS
TWO WEEKS OLD COUNTRY CHICKS

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Cow For Sale
Cow For Sale

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Milk Cow - කිරි එලදෙනුන්
Milk Cow - කිරි එලදෙනුන්

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,200,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Pigeon
Pigeon

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 10,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Goats
Goats

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 18,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Saanen goat
Saanen goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - GOATS (BOER CROSS)
GOATS (BOER CROSS)

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - එළුවන්
එළුවන්

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 15,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Bantam - Silkey
Bantam - Silkey

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 600

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 135,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - GUINEA FOUL
GUINEA FOUL

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - NAKED NECK COUNTRY CHICKS
NAKED NECK COUNTRY CHICKS

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Day old country chicks
Day old country chicks

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Day old Country chicks
Day old Country chicks

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - TWO WEEKS OLD COUNTRY CHICKS
TWO WEEKS OLD COUNTRY CHICKS

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Boer Goat
Boer Goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 180,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 48,000

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Milk cow
Milk cow

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120,000

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - ජමුනාපාරී එලුවන් විකිනීමට
ජමුනාපාරී එලුවන් විකිනීමට

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,300,000

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari goat
Jamunapari goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 18,000

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Dairy Cows
Dairy Cows

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,100,000

දින 22
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - කිරි ගවයා
කිරි ගවයා

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

දින 23
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,200

දින 23
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Gam kukulan
Gam kukulan

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 850

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - kinniya wassa
kinniya wassa

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 190,000

දින 32
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Goats
Goats

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!