දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Kiri Eladenak
Kiri Eladenak

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 145,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Milk cow
Milk cow

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 230,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - වැස්සියන්
වැස්සියන්

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 350,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Kiri gawayo
Kiri gawayo

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 550,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - කින්නියා වැස්සි සමග පැටියා
කින්නියා වැස්සි සමග පැටියා

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 200,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Country Chicken
Country Chicken

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 375

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Cow....
Cow....

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 190,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Wasssa
Wasssa

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 180,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Hariyana Cows (Bulls)
Hariyana Cows (Bulls)

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 95,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Country Chicken
Country Chicken

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Girilanto wassa 1.5 year
Girilanto wassa 1.5 year

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 850,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - පාත්තයන්
පාත්තයන්

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 14,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Kukul pataw
Kukul pataw

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Original jamunapari goats
Original jamunapari goats

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 700,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Sanan Family
Sanan Family

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 76,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 13
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Country chicks
Country chicks

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 13
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Gamkukulu patau
Gamkukulu patau

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - JAMUNAPARI GOATS
JAMUNAPARI GOATS

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Farm chicks
Farm chicks

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 270

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Gam kukul petau
Gam kukul petau

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Goat...
Goat...

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Good Pigs
Good Pigs

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 6,500

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Gam Kukul Pataw
Gam Kukul Pataw

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!