දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - COUNTRY CHICK
COUNTRY CHICK

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Two weeks old country chicks
Two weeks old country chicks

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - ගම් කුකුල් පැටවු
ගම් කුකුල් පැටවු

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - එලුවන්
එලුවන්

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 22,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Gam Kukul Pataw
Gam Kukul Pataw

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari female goat
Jamunapari female goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari goat
Jamunapari goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Goats
Goats

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - original jamunapari
original jamunapari

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 32,500

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jace cow
Jace cow

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 185,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Kinniya cow
Kinniya cow

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - COUNTRY CHICK
COUNTRY CHICK

සාමාජිකයාපුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari goat (ජමුනාපාරි එළු පැටව් )
Jamunapari goat (ජමුනාපාරි එළු පැටව් )

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 22,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Goats
Goats

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Sanan goat
Sanan goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jersi sahiwal
Jersi sahiwal

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Gamkukulu patau
Gamkukulu patau

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Quail Chicks
Quail Chicks

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 90,000

දින 13
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Female kinniya cow
Female kinniya cow

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 230,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Gam Kukul Pataw
Gam Kukul Pataw

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 115,000

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Cow...
Cow...

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140,000

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 24,750

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Farm pig
Farm pig

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 6,000

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-පුත්තලම - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

පුත්තලම, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!