වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 146 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Computer Technician - Negombo
Computer Technician - Negombo

Super Unique IT Solutions

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Digital Marketing Executive - Negombo
Digital Marketing Executive - Negombo

Speed Consultants (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Head of Recovery - Negombo

Leading Finance Company in Negombo

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 44
Account Assistant - Negombo

Leading Finance Company in Negombo

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
Data entry Operators - Negombo

U.S.Cosmo Lanka ( Pvt ) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Data Entry Operators - Negombo
Data Entry Operators - Negombo

U.S.Cosmo Lanka ( Pvt ) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
Digital Printing Machine Operator - Negombo

TSR Technologies (PVT) LTD

රු 35,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Business Development Manager - Kandy
Business Development Manager - Kandy

SMART PRODUCTS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Business Development Manager - Hambantota
Business Development Manager - Hambantota

SMART PRODUCTS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Waiters - Negombo
Waiters - Negombo

Molly’s House

රු 20,000 - 35,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executive - Negombo
Sales Executive - Negombo

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Executive Showroom Manager - Negombo
Executive Showroom Manager - Negombo

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executive - Negombo
Sales Executive - Negombo

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
බර වාහන රියදුරන් - මීගමුව

daylight (pvt) ltd

රු 30,000 - 50,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Business development Manager Kegalle
Business development Manager Kegalle

SMART PRODUCTS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සැහැල්ලු වාහන රියදුරු - සියලු ශ්‍රී ලාංකීය
සැහැල්ලු වාහන රියදුරු - සියලු ශ්‍රී ලාංකීය

day light grup

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - පුහුණු සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - මීගමුව
පුහුණු සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - මීගමුව

DMI(Pvt)Ltd

රු 32,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Executive - Meegamuwa
Marketing Executive - Meegamuwa

Private Poster

රු 0 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Jewellery Shop Assistant (Male) - Negombo
Jewellery Shop Assistant (Male) - Negombo

Ishara Jewellers 31B Fernando Avenue Negambo

රු 15,000 - 20,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Hot Kitchen Chef (Trainee) - Negombo
Hot Kitchen Chef (Trainee) - Negombo

Keells Careers

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Pastry Chef - Negombo
Pastry Chef - Negombo

Keells Careers

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - මුදල් අයකැමි (පුහුණු) – මීගමුව
මුදල් අයකැමි (පුහුණු) – මීගමුව

Keells Careers

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - පාරිභෝගික සේවා සහායක - මීගමුව
පාරිභෝගික සේවා සහායක - මීගමුව

Keells Careers

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - මීගමුව
මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - මීගමුව

Keells Careers

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - මීගමුවේ
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - මීගමුවේ

shanu (pvt) ltd

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Computer Technician - Negombo
Computer Technician - Negombo

Super Unique IT Solutions

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - English Teacher - Negombo
English Teacher - Negombo

Ramford Institute of Business Management

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!