දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Hotel Equipment and Kitchenware Items
Hotel Equipment and Kitchenware Items

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති
සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 97,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Raw materials wood
Raw materials wood

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති
සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 132,500

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති
සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 166,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති
සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 58,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Crank Shaft Grinding Machine
Crank Shaft Grinding Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 2
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති
සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 97,500

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Cement Block Gal Machines
Cement Block Gal Machines

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 4
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති
සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 66,000

දින 6
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති
සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 82,500

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Automatic Pouch Packing machine
Automatic Pouch Packing machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 574,990

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Bectochem Contra Rotary Mixer
Bectochem Contra Rotary Mixer

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,000,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Ruian Ruile Sanitary Napkin Machine
Ruian Ruile Sanitary Napkin Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,000,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Bending Machine
Bending Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Australian OEM 15KVA New Generator
Australian OEM 15KVA New Generator

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 875,000

දින 14
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Australian OEM 10KVA New Generator
Australian OEM 10KVA New Generator

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 800,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Digital Printing DX7 Heads
Digital Printing DX7 Heads

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 265,000

දින 18
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - YAMAHA 5KVA GENERATOR
YAMAHA 5KVA GENERATOR

ගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 160,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - AMBIANO VERTICAL GRILL
AMBIANO VERTICAL GRILL

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 16,750

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - WELDING MACHINE FOR SALE
WELDING MACHINE FOR SALE

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - IORI new cable hoist -Made in ITALY
IORI new cable hoist -Made in ITALY

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 92,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Hotel Equipment and Kitchenware Items
Hotel Equipment and Kitchenware Items

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 23
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Amano Roofset
Amano Roofset

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 700,000

දින 25
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගම්පහ - Super Mug Printing
Super Mug Printing

ගම්පහ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 400

දින 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - DX12 2018 Digital Printer
DX12 2018 Digital Printer

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 750,000

දින 26
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - SAND ....
SAND ....

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 36,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!