වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි වෙනත් අධ්‍යාපනික

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS - European Teacher
IELTS - European Teacher

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 21,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - ENGLISH + IELTS Classes
ENGLISH + IELTS Classes

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,250

දින 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Spoken English Classes for Adults
Spoken English Classes for Adults

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 11
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Spoken English - European Sir
Spoken English - European Sir

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 15,000

දින 14
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Spoken Online English for Moratuwa
Spoken Online English for Moratuwa

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 18
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study Nursing and Become a Nurse
Study Nursing and Become a Nurse

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 18
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - SPOKEN ENGLISH
SPOKEN ENGLISH

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

දින 19
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY in Top Ranked MIT (New Zealand)
STUDY in Top Ranked MIT (New Zealand)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 24
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY with NMIT
STUDY with NMIT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 24
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study & Migration for New Zealand
Study & Migration for New Zealand

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 29
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY in New Zealand
STUDY in New Zealand

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 30
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY in USA - AUS with Navitas FREE
STUDY in USA - AUS with Navitas FREE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 31
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY in LONDON, UK
STUDY in LONDON, UK

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 49,999

දින 31
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY MALAYSIA with Accommodation
STUDY MALAYSIA with Accommodation

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 32
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study - Work Settle in USA
Study - Work Settle in USA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 32
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study Abroad Consult Immigration Experts
Study Abroad Consult Immigration Experts

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,998

දින 33
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study >> Work PR in New Zealand
Study >> Work PR in New Zealand

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 33
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY in Malaysia with SEGi
STUDY in Malaysia with SEGi

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 33
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - ජපානයේ අධ්‍යාපන වීසා
ජපානයේ අධ්‍යාපන වීසා

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 40,000

දින 36
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Spoken English Online in Moratuwa
Spoken English Online in Moratuwa

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 41
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study - Work PR in Australia
Study - Work PR in Australia

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 44
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Study - Work Settle in Canada
Study - Work Settle in Canada

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

දින 46
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment
Assignment

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 49
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Spoken English Visiting Moratuwa
Spoken English Visiting Moratuwa

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 6,000

දින 49
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Home Visiting Spoken English classes
Home Visiting Spoken English classes

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 54

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!