දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Red anthurium
Red anthurium

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Orchid plants
Orchid plants

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කුරැදු අැට මිලදි ගනු ලබයි.
කුරැදු අැට මිලදි ගනු ලබයි.

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කුරැදු පැල (cinnamon plant )
කුරැදු පැල (cinnamon plant )

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Black Anthurium
Black Anthurium

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Bonsai
Bonsai

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50,000

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - ගම්මිරිස් පැල
ගම්මිරිස් පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - ඕකිඩ් පැල
ඕකිඩ් පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 325

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - තේ පැල
තේ පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 28

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - අන්නාසි පැල.
අන්නාසි පැල.

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 14

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කුරුදු පැල
කුරුදු පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Kurudu pela
Kurudu pela

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 14

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Anthurium coffee black
Anthurium coffee black

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Kurudu pela
Kurudu pela

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 13

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Anthuriyam plants
Anthuriyam plants

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - තේ පැල
තේ පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Bonsai tree
Bonsai tree

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200,000

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - 5 fox tail trees
5 fox tail trees

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30,000

දින 42
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - තේ පැළ
තේ පැළ

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 48
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Water Lily Yellow
Water Lily Yellow

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 48
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - ගම්මිරිස් මිරිස් පැල විකිනීමට තිබේ .
ගම්මිරිස් මිරිස් පැල විකිනීමට තිබේ .

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 48
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Birds nest plants
Birds nest plants

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 49
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Gaslabu pala (papaya plant)
Gaslabu pala (papaya plant)

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 50
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - ඕකිඩි පැල
ඕකිඩි පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 51
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Vichiya green
Vichiya green

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 54

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!