දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතලේ හි සේවා

CCTV 4 Channel Camera Installation

සාමාජිකයාමාතලේ, වෙළඳ සේවා

රු 46,700

දින 1
ගෘහ සේවා-මාතලේ - LED Monitor Repairing
LED Monitor Repairing

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-මාතලේ - LCD Monitor Repairing
LCD Monitor Repairing

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-මාතලේ - Freelance IT Technical Support ( Colombo )
Freelance IT Technical Support ( Colombo )

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 3
වෙළඳ සේවා-මාතලේ - Landscaping
Landscaping

සාමාජිකයාමාතලේ, වෙළඳ සේවා

රු 30

දින 5
ගෘහ සේවා-මාතලේ - Computer Assembling
Computer Assembling

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 5
වෙළඳ සේවා-මාතලේ - CCTV Camera System Installation
CCTV Camera System Installation

සාමාජිකයාමාතලේ, වෙළඳ සේවා

දින 9
ගෘහ සේවා-මාතලේ - Ink Cartridge Refilling
Ink Cartridge Refilling

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 9
ගෘහ සේවා-මාතලේ - Branded Desktop Repairing
Branded Desktop Repairing

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 14
ගෘහ සේවා-මාතලේ - Sub woofer Repairing
Sub woofer Repairing

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 18
ගෘහ සේවා-මාතලේ - Ink Jet Printer Repairing
Ink Jet Printer Repairing

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 18
වෙළඳ සේවා-මාතලේ - Tube Wells And Filling
Tube Wells And Filling

සාමාජිකයාමාතලේ, වෙළඳ සේවා

දින 18
ගෘහ සේවා-මාතලේ - Computer Repairing
Computer Repairing

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 21
වෙළඳ සේවා-මාතලේ - CCTV 8 Channel camera system
CCTV 8 Channel camera system

සාමාජිකයාමාතලේ, වෙළඳ සේවා

රු 69,700

දින 22
ගෘහ සේවා-මාතලේ - Computer Upgrading
Computer Upgrading

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 23
ගෘහ සේවා-මාතලේ - UPS Repairing
UPS Repairing

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 26
ගෘහ සේවා-මාතලේ - Dot Matrix Printer Repairing
Dot Matrix Printer Repairing

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 27
ගෘහ සේවා-මාතලේ - Laser Printer Repairing
Laser Printer Repairing

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 28
ගෘහ සේවා-මාතලේ - 3 In one Printer Repairing
3 In one Printer Repairing

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 31
ගෘහ සේවා-මාතලේ - Printer Repairing
Printer Repairing

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 34
ගෘහ සේවා-මාතලේ - Vip office chairs cleaning
Vip office chairs cleaning

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 36
ගෘහ සේවා-මාතලේ - Vip deep cleaning
Vip deep cleaning

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 36
ගෘහ සේවා-මාතලේ - Laptop Repairing
Laptop Repairing

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

දින 36
ගෘහ සේවා-මාතලේ - Vip vahicle interior seat cleaning
Vip vahicle interior seat cleaning

සාමාජිකයාමාතලේ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 52
උත්සව හා විනෝදාංග-මාතලේ - Wedding Items
Wedding Items

සාමාජිකයාමාතලේ, උත්සව හා විනෝදාංග

ගිවිසගත හැකි

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!