මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කුරුණෑගල හිදී සුරතල් සතුන්ගේ සහ වෙනත් සතුන්ගේ ආහාර විකිණීමට

දැන්විම් 3 න් 1-3 දක්වා පෙන්නුම් කරයි