දැන්විම් 350 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ආභරණ

ආභරණ-කුරුණෑගල - රන් තැල්ල කැරට් 22
රන් තැල්ල කැරට් 22

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 172,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ආභරණ-කුරුණෑගල - Ruby Gents Ring (Natural)
Ruby Gents Ring (Natural)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 12,000

පැය 1 යි
ආභරණ-කුරුණෑගල - Hessonite Garnet Ladies Ring (Natural)
Hessonite Garnet Ladies Ring (Natural)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 9,500

පැය 1 යි
ආභරණ-කුරුණෑගල - Hessonite Garnet Gents Ring(natural)
Hessonite Garnet Gents Ring(natural)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 6,200

පැය 1
ආභරණ-කුරුණෑගල - වාලම්පුරි රිදී පෙන්ඩනය (ස්වභාවික)
වාලම්පුරි රිදී පෙන්ඩනය (ස්වභාවික)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 6,500

පැය 1
ආභරණ-කුරුණෑගල - මාල කැරට් 22
මාල කැරට් 22

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 883,000

ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold NECKLACE
22kt gold NECKLACE

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 171,000

දින 1
ආභරණ-කුරුණෑගල - GOLD & WHITE RING
GOLD & WHITE RING

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 54,500

දින 1
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold BANGLE
22kt gold BANGLE

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 189,000

දින 1
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold EARRINGS
22kt gold EARRINGS

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 3,800

දින 1
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold CHAIN
22kt gold CHAIN

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 873,000

දින 1
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 Kt Bishmark Chain
22 Kt Bishmark Chain

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 347,000

දින 1
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold EARRINGS
22kt gold EARRINGS

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 4,100

දින 3
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold PENDANT
22kt gold PENDANT

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 4,600

දින 3
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold PENDANT
22kt gold PENDANT

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 7,500

දින 3
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt Gold Bangle
22kt Gold Bangle

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 95,900

දින 3
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold CHAIN
22kt gold CHAIN

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 347,000

දින 3
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 Gold CHAIN
22 Gold CHAIN

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 29,000

දින 3
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold BANGLE
22kt gold BANGLE

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 84,900

දින 3
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold CHAIN
22kt gold CHAIN

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 871,000

දින 3
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold NECKLACE
22kt gold NECKLACE

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 31,000

දින 3
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold CHAIN
22kt gold CHAIN

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 27,900

දින 3
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold NECKLACE
22kt gold NECKLACE

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 147,000

දින 3
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold RING
22kt gold RING

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 92,900

දින 4
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold NECKLACE
22kt gold NECKLACE

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 187,000

දින 4
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold BRACELET
22kt gold BRACELET

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 174,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!