දැන්විම් 82 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ආභරණ

ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt White gold CHAIN
22kt White gold CHAIN

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 82,900

පැය 6
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt Gold Ring
22kt Gold Ring

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 66,000

පැය 6
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt Gold Necklace
22kt Gold Necklace

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 152,000

දින 1
ආභරණ-කුරුණෑගල - Jewellery
Jewellery

කුරුණෑගල, ආභරණ

රු 10,000

දින 3
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 KT Ring(w1)
22 KT Ring(w1)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 49,400

දින 10
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 KT Pendant(W2)
22 KT Pendant(W2)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 95,800

දින 10
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 KT Necklace (W4)
22 KT Necklace (W4)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 150,000

දින 10
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 KT Bangle (W5)
22 KT Bangle (W5)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 205,900

දින 10
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 KT Earstud(W7)
22 KT Earstud(W7)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 10,000

දින 10
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 KT Pendant(w 9)
22 KT Pendant(w 9)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 7,800

දින 10
ආභරණ-කුරුණෑගල - Silver chain
Silver chain

කුරුණෑගල, ආභරණ

රු 5,500

දින 14
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 KT Panchayuda(W6)
22 KT Panchayuda(W6)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 13,000

දින 15
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 KT Chain(W3)
22 KT Chain(W3)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 68,700

දින 15
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 KT bracelet (WR 46)
22 KT bracelet (WR 46)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 242,400

දින 18
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold BANGLE
22kt gold BANGLE

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 194,000

දින 18
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 KT Chain
22 KT Chain

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 64,000

දින 20
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 KT couple ring
22 KT couple ring

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 121,200

දින 20
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 KT Chain
22 KT Chain

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 64,000

දින 20
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold NECKLACE
22kt gold NECKLACE

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 143,000

දින 20
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 KT Chain
22 KT Chain

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 67,000

දින 20
ආභරණ-කුරුණෑගල - රීදී මාලයක්
රීදී මාලයක්

කුරුණෑගල, ආභරණ

රු 1,000

දින 26
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt gold BANGLES
22kt gold BANGLES

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 305,000

දින 26
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22kt Gold Bangle
22kt Gold Bangle

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 141,000

දින 26
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 KT Necklace
22 KT Necklace

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 170,400

දින 28
ආභරණ-කුරුණෑගල - 22 KT Pendant
22 KT Pendant

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ආභරණ

රු 28,900

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!