දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි ඇදුම්

ඇදුම්-ගම්පහ - Shirts available
Shirts available

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 950

දින 2
ඇදුම්-ගම්පහ - Brand new Bridal Frock
Brand new Bridal Frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 18,000

දින 7
ඇදුම්-ගම්පහ - Rain Cote
Rain Cote

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,250

දින 8
ඇදුම්-ගම්පහ - Home coming saree (Kandian madeup)
Home coming saree (Kandian madeup)

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 15,000

දින 18
ඇදුම්-ගම්පහ - Rain Were
Rain Were

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,250

දින 23
ඇදුම්-ගම්පහ - Raincoat
Raincoat

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,250

දින 25
ඇදුම්-ගම්පහ - Rain Coat
Rain Coat

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,250

දින 27
ඇදුම්-ගම්පහ - Denim Patch Pant
Denim Patch Pant

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 950

දින 30
ඇදුම්-ගම්පහ - Elegant Long Tail Bridal Dress/Gown
Elegant Long Tail Bridal Dress/Gown

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 30,000

දින 32
ඇදුම්-ගම්පහ - Elegant Princess Style Homecoming Dress
Elegant Princess Style Homecoming Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 30,000

දින 32
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding bridal dress
Wedding bridal dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 40,000

දින 33
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Saree
Bridal Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 15,000

දින 40
ඇදුම්-ගම්පහ - Kandyan saree
Kandyan saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 12,000

දින 40
ඇදුම්-ගම්පහ - Going away dress
Going away dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 13,000

දින 41
ඇදුම්-ගම්පහ - Branded Stock Lots
Branded Stock Lots

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 500

දින 43
ඇදුම්-ගම්පහ - Bale Garments.
Bale Garments.

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,000

දින 45
ඇදුම්-ගම්පහ - School socks
School socks

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 100

දින 45
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Saree
Bridal Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 4,500

දින 46
ඇදුම්-ගම්පහ - Homecoming (bridal)saree
Homecoming (bridal)saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 4,500

දින 46
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding saree
Wedding saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 7,000

දින 46
ඇදුම්-ගම්පහ - Slim Fit Chino
Slim Fit Chino

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 5,000

දින 50
ඇදුම්-ගම්පහ - DENIM men's
DENIM men's

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 875

දින 51
ඇදුම්-ගම්පහ - DENIM jeans
DENIM jeans

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 875

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!