වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - MASCOTS / COSTUMES
MASCOTS / COSTUMES

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 14,500

දින 14
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - SENSORY / GYM BALLS
SENSORY / GYM BALLS

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 1,300

දින 14
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - GIANT FOUR IN A RAW GAME
GIANT FOUR IN A RAW GAME

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 27,000

දින 15
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - BRAND NEW WATER POOL
BRAND NEW WATER POOL

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 275,000

දින 17
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - PEDDLE BOATS
PEDDLE BOATS

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 36,000

දින 18
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - TRAMPOLINES FROM AUSTRALIA
TRAMPOLINES FROM AUSTRALIA

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 79,000

දින 31
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - Binocular 50*1000m
Binocular 50*1000m

ගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 4,500

දින 36
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - BRAND NEW MASCOTS.
BRAND NEW MASCOTS.

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 11,750

දින 54
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - PADDLE BOATS - 20 KG CAPACITY
PADDLE BOATS - 20 KG CAPACITY

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 28,500

දින 54
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - WATER POOL / BOUNCER - GLUE 250ML
WATER POOL / BOUNCER - GLUE 250ML

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 4,200

දින 54
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - DISC SWING 120KG CAPACITY
DISC SWING 120KG CAPACITY

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 3,250

දින 55
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - SPIDER WEB SWING 150KG CAPACITY
SPIDER WEB SWING 150KG CAPACITY

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 14,500

දින 55
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - BRAND NEW WATER ROLLER. 6.5 X 5.8 FEET.
BRAND NEW WATER ROLLER. 6.5 X 5.8 FEET.

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 125,000

දින 55
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - MECHANICAL BOUNCER 8 PLAYERS 20 FEET
MECHANICAL BOUNCER 8 PLAYERS 20 FEET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 995,000

දින 55
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - DISNEY GIANT PLAY PARK 36 X 23 21 FEET
DISNEY GIANT PLAY PARK 36 X 23 21 FEET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 795,000

දින 55
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - GIANT SLIDE - 26 x 16.5 23 FEET
GIANT SLIDE - 26 x 16.5 23 FEET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 765,000

දින 56
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - SURF ISLAND - 26 x 16.5 20 FEET
SURF ISLAND - 26 x 16.5 20 FEET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 725,000

දින 56
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - JUGLING CLOWNS - 23 x 16.5 20 FEET
JUGLING CLOWNS - 23 x 16.5 20 FEET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 695,000

දින 56
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - DRAGON - BRAND NEW 23 x 16.5 20 FEET
DRAGON - BRAND NEW 23 x 16.5 20 FEET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 695,000

දින 56
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - CASTLE BOUNSER - 20X13X16.5 FEET
CASTLE BOUNSER - 20X13X16.5 FEET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 535,000

දින 56
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - CLOWN PLAY GROUND - 20X13X16.5 FEET
CLOWN PLAY GROUND - 20X13X16.5 FEET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 525,000

දින 56
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - CLOWN - BRAND NEW 20X13X16.5 FEET
CLOWN - BRAND NEW 20X13X16.5 FEET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 495,000

දින 56
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - FIRE TRUCK - BRAND NEW 16.5X13X13 FEET
FIRE TRUCK - BRAND NEW 16.5X13X13 FEET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 475,000

දින 58
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - CARS BOUNCER BRAND NEW 16.5X13 X13 FEET
CARS BOUNCER BRAND NEW 16.5X13 X13 FEET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 475,000

දින 58
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - BOUNCER AIR BLOWERS
BOUNCER AIR BLOWERS

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 36,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!