වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Rice steamer
Rice steamer

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 120,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Hydraulic Press
Hydraulic Press

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 900,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Buffet Set
Buffet Set

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 18,750

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Combined Planer and Thicknesser
Combined Planer and Thicknesser

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 440,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Planer 20'' - උඩ ගාන මැෂිම
Planer 20'' - උඩ ගාන මැෂිම

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 575,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Panel saw machine - පැනල් සෝ
Panel saw machine - පැනල් සෝ

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 750,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Molding Machine
Molding Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 330,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Belt Sanding Machine - බෙල්ට් සෑන්ඩින්
Belt Sanding Machine - බෙල්ට් සෑන්ඩින්

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,350,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Thicknesser
Thicknesser

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Chafing Dish
Chafing Dish

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 18,750

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Rice Steamer 12 Trays
Rice Steamer 12 Trays

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 132,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Thicknesser - යට ගාන මැෂිම
Thicknesser - යට ගාන මැෂිම

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 575,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - 4 Ton Hydraulic Hoist
4 Ton Hydraulic Hoist

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,500,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - SIN MAG Gas Oven
SIN MAG Gas Oven

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Panel saw machine
Panel saw machine

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 475,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Molding Machine - මෝල්ඩින් මැෂිම
Molding Machine - මෝල්ඩින් මැෂිම

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 375,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Planer 10'' - උඩ ගාන මැෂිම
Planer 10'' - උඩ ගාන මැෂිම

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Planer 20'' - උඩ ගාන මැෂිම
Planer 20'' - උඩ ගාන මැෂිම

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 575,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - 12'' Combined Planer and Thicknesser - 12''උඩ යට ගාන මැෂිම
12'' Combined Planer and Thicknesser - 12''උඩ යට ගාන මැෂිම

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Buffet Set
Buffet Set

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 18,750

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Combined Planer and Thicknesser
Combined Planer and Thicknesser

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Saw bench - කියත් බංකුව
Saw bench - කියත් බංකුව

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 115,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Planer 10'' - උඩ ගාන මැෂිම
Planer 10'' - උඩ ගාන මැෂිම

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - 12'' Thicknesser - යට ගාන මැෂිම
12'' Thicknesser - යට ගාන මැෂිම

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 165,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Sharpening Machine - තල මුවත් තියන මැෂිම
Sharpening Machine - තල මුවත් තියන මැෂිම

සාමාජිකයාගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 190,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!