දැන්විම් 126 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

10.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 45,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Commercial Purposes Ruwanwella
Land for Commercial Purposes Ruwanwella

78.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale - Kegalle
Land for Sale - Kegalle

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Idamak hettimulla dinen dina diyunu wena nagarayen27
Idamak hettimulla dinen dina diyunu wena nagarayen27

13.21 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Kegalle Idamak - dinen dina diyunu wena nagarayen 28
Kegalle Idamak - dinen dina diyunu wena nagarayen 28

16.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Idamak hettimulla /dinen dina diyunu wena nagarayen20
Idamak hettimulla /dinen dina diyunu wena nagarayen20

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Dinen Dina Diyunu Wena Nagarayen - Kegalle
Dinen Dina Diyunu Wena Nagarayen - Kegalle

105.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in kegalle
Land for Sale in kegalle

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 230,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Kegalle
Land in Kegalle

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 230,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale -Kegalle
Land for sale -Kegalle

8.74 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 230,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale - Kegalle
Land for sale - Kegalle

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 230,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

10.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 45,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Mawanella
Land for sale in Mawanella

13.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Residential Land in Kegalle
Residential Land in Kegalle

26.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Kitulgala river facing land for sale
Kitulgala river facing land for sale

206.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - පර් 10ක ඉඩම විකිණීමට - රුවන්වැල්ල
පර් 10ක ඉඩම විකිණීමට - රුවන්වැල්ල

10.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Urapola
Land in Urapola

33.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 36,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale - Mawanella
Land For Sale - Mawanella

11.97 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 220,000 පර්ච් එකකට

දින 2
Land For sale in Kegalle

13.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Cultivated Land for Sale in Kithulgala
Cultivated Land for Sale in Kithulgala

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 8,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Rambukkana
Land in Rambukkana

30.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - වටිනා ඉඩමක් පිබිදෙන රඹුක්කනින්
වටිනා ඉඩමක් පිබිදෙන රඹුක්කනින්

16.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Adventure Park Rambukkana
Land for Adventure Park Rambukkana

52.5 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 8,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Galigamuwa, Kegalle
Land for sale in Galigamuwa, Kegalle

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Deraniyagala
Land for sale in Deraniyagala

2.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale - Ruwanwella
Land For Sale - Ruwanwella

102.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!