දැන්විම් 94 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Warakapola Town
Land for sale Warakapola Town

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 270,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land facing to colombo road-Mawanella
Land facing to colombo road-Mawanella

100.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Ehaliyagoda
Land for sale in Ehaliyagoda

25.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 550,000 අක්කරයකට

ඉඩම්-කෑගල්ල - Coconut Land For Sale Mawanella
Coconut Land For Sale Mawanella

4.5 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 40,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Rambukkana
Land for Sale in Rambukkana

92.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 29,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale, Deraniyagala
Land for sale, Deraniyagala

21.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 3,150,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - 46P Land for Sale - Rambukkana
46P Land for Sale - Rambukkana

46.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land With House For Sale In Ruwanwella
Land With House For Sale In Ruwanwella

180.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - 25 Acres Rubber Land For Sale In Kegalle
25 Acres Rubber Land For Sale In Kegalle

25.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,800,000 අක්කරයකට

දින 2
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land facing to colombo road-Mawanella
Land facing to colombo road-Mawanella

100.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle with Old House
Land for sale in Kegalle with Old House

20.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Mawanella
Land for sale in Mawanella

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Ramabukkana
Land for sale in Ramabukkana

24.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 88,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in kegalle
Land for sale in kegalle

25.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - SISILA SEVANA Land For Sale Ruwanwella
SISILA SEVANA Land For Sale Ruwanwella

3.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 15,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Bulathkohupitiya
Land for sale in Bulathkohupitiya

86.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 35,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale In Rambukkana
Land For Sale In Rambukkana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 210,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale In Mawanella
Land For Sale In Mawanella

60.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Warakapola Town
Land for sale Warakapola Town

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 270,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale Mawanella
Land For Sale Mawanella

55.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale warakapola - Niwatuwa
Land for sale warakapola - Niwatuwa

87.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Rambukkanna
Land for sale in Rambukkanna

48.8 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කෑගල්ල - Urgent land for sale in Algama
Urgent land for sale in Algama

7.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-කෑගල්ල - රබර් ඉඩමක් විකිනිමට ඇත, අටාල
රබර් ඉඩමක් විකිනිමට ඇත, අටාල

4.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 12,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in MAWANELLA
Land for Sale in MAWANELLA

14.5 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Kegalle- Rambukkana
Land for Sale in Kegalle- Rambukkana

10.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 35,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Kegalle
Land for Sale in Kegalle

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!