දැන්විම් 106 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කෑගල්ල - Land In Kegalle
Land In Kegalle

7.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land with Tea Plantation In Hatton
Land with Tea Plantation In Hatton

3.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Kegalle
Land in Kegalle

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,600,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කෑගල්ල - Aran View- Mawanella
Aran View- Mawanella

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,400,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Kegalle
Land for Sale in Kegalle

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Kegalle
Land for Sale in Kegalle

8.0 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 16,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Dehiowita Rubber Estate
Dehiowita Rubber Estate

20.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 750,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Karadupana
Land for sale Karadupana

12.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalla
Land for sale in Kegalla

80.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land In Mawanella City
Land In Mawanella City

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Nelundeniya
Land for sale Nelundeniya

12.5 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 825,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - A perfect land for sale in Hingula
A perfect land for sale in Hingula

19.75 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Yatapana
Land for sale in Yatapana

1.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 3,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Rambukkana
Land for Sale in Rambukkana

40.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land sale in Mawanella
Land sale in Mawanella

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 870,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Mawanella
Land for sale in Mawanella

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කෑගල්ල - Prime Land for sale in Pinnawala
Prime Land for sale in Pinnawala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Warakapola
Land for sale Warakapola

13.3 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

11.5 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale Mawanella
Land For Sale Mawanella

45.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Rambukkana
Land for Sale in Rambukkana

18.5 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Galigamuwa, Kegalle.
Land for sale in Galigamuwa, Kegalle.

20.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කෑගල්ල - Coconut land for sale Warakapola
Coconut land for sale Warakapola

73.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 120,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale - Uda Karadupana
Land for Sale - Uda Karadupana

1.25 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

22.5 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කෑගල්ල - Commercial land in kegalle
Commercial land in kegalle

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!