දැන්විම් 123 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Pinnawala
Land for sale in Pinnawala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land sale mawanella
Land sale mawanella

47.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Pinnawala
Land for sale in Pinnawala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-කෑගල්ල - Prime land for sale in Rambukkana
Prime land for sale in Rambukkana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Prime Land IN MAWANELLA
Prime Land IN MAWANELLA

10.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale - Mawanella
Land For Sale - Mawanella

6.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale - Mawanella
Land For Sale - Mawanella

35.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale @ Karawanalla
Land For Sale @ Karawanalla

102.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Coconut land for sale - Rambukkana
Coconut land for sale - Rambukkana

5.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kitulgala Tourist Hub
Land for sale in Kitulgala Tourist Hub

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 195,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Commercial land - Kegalle
Commercial land - Kegalle

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - 5 Acres Land for Sale in Kitulgala
5 Acres Land for Sale in Kitulgala

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 8,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale-Mawanella
Land For Sale-Mawanella

3.8 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Mawanella
Land for sale in Mawanella

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale in Kegalla
Land For Sale in Kegalla

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land with Home in Rambukkana
Land with Home in Rambukkana

25.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

24.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Mawanella
Land for sale Mawanella

10.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Hemmathagama
Land in Hemmathagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale ine Halamada
Land for sale ine Halamada

80.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

90.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-කෑගල්ල - Kitulgala river facing land for sale
Kitulgala river facing land for sale

206.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Karadupana
Land for sale Karadupana

12.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale Mawanella
Land For Sale Mawanella

10.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Anguruwella
Land in Anguruwella

40.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Pinnawala
Land for sale in Pinnawala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!