දැන්විම් 113 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කෑගල්ල - කෑගල්ල ඇඳුරාපොත ඉඩමක් වහාම විකිණේ
කෑගල්ල ඇඳුරාපොත ඉඩමක් වහාම විකිණේ

40.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Rambukkana
Land for Sale in Rambukkana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 66,500 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land Sale - Rambukkana
Land Sale - Rambukkana

2.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Rambukkana
Land for Sale in Rambukkana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 66,500 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - Valuable Property for Sale in Kegalle District
Valuable Property for Sale in Kegalle District

8.5 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Agawood Land - Ruwanwella
Agawood Land - Ruwanwella

4.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Well Cultivated 5 Acres Land for Sale in Hatton Road, Yatiyantota.
Well Cultivated 5 Acres Land for Sale in Hatton Road, Yatiyantota.

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 8,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Warakapola Facing to Kandy Road
Land for Sale in Warakapola Facing to Kandy Road

77.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - කෑගල්ල රඹුක්කන ප්‍රධාන මාර්ගයට නුදුරිිින් වටිනා ඉඩමක්
කෑගල්ල රඹුක්කන ප්‍රධාන මාර්ගයට නුදුරිිින් වටිනා ඉඩමක්

18.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land with Home in Rambukkana
Land with Home in Rambukkana

25.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale at Karawanalla
Land for Sale at Karawanalla

120.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Newly Building Hotel for Sale kitulgala
Newly Building Hotel for Sale kitulgala

70.5 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 20,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Kagalle
Land for Sale in Kagalle

14.5 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 170,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - 80 Perches Land with House for sale in Mawanella.
80 Perches Land with House for sale in Mawanella.

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Ranwala, Kegalle
Land for sale in Ranwala, Kegalle

30.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - 6 Acres Land for Sale Near Kegalle Town
6 Acres Land for Sale Near Kegalle Town

6.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කෑගල්ල - Kitulgala river facing land for sale
Kitulgala river facing land for sale

206.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale - Kegalle
Land for sale - Kegalle

20.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කෑගල්ල - Selling land warakapola
Selling land warakapola

20.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land 15 Perches for Sale in Tholangamuwa
Land 15 Perches for Sale in Tholangamuwa

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale Karandupona, Kegalle
Land for Sale Karandupona, Kegalle

55.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale 150m away from Pinnawala Main road.
Land for sale 150m away from Pinnawala Main road.

160.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 50,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කෑගල්ල - A 20 Perches Land for Sale in Pinnawala
A 20 Perches Land for Sale in Pinnawala

20.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale at Kegalle Town Limit
Land for Sale at Kegalle Town Limit

10.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 2,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale - Galigamuwa
Land for sale - Galigamuwa

10.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Polgahawela
Land for Sale in Polgahawela

20.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

40.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!